Human is the best capital
BLOG
13 Noyabr 2019
Birinci oxunuşLayihəAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUAzərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 8 (I kitab), maddə 583; 2001, № 7, maddə 454, № 9, maddə 576, № 12, maddə 734; 2002, № 5, maddə 249, № 12, maddə 707; 2003, № 8, maddə 425, № 12 (I kitab), maddə 671; 2004, № 1, maddə 1, № 11, maddə 887, № 12, maddə 980; 2005, № 2, maddə 61, № 8, maddə 688, № 12, maddə 1081; 2006, № 12, maddələr 1005, 1026; 2007, № 1, maddə 4, № 6, maddə 597, № 8, maddə 745, № 11, maddə 1053, № 12, maddə 1192; 2008, № 7, maddə 602, № 11, maddə 960; 2009, № 7, maddə 506; 2011, № 1, maddə 14, № 7, maddələr 588, 603, № 12, maddə 1115; 2012, № 6, maddələr 500, 513, № 7, maddə 652, № 9, maddə 841, № 12, maddə 1226; 2013, № 2, maddə 91, № 4, maddə 366, № 11, maddə 1278, № 12, maddələr 1483, 1486, 1495; 2014, № 2, maddələr 94, 98, № 6, maddə 608, № 7, maddə 770, № 8, maddə 957, № 10, maddə 1158, № 12, maddə 1525; 2015, № 1, maddə 11, № 12, maddə 1433; 2016, № 2 (I kitab), maddə 207, № 3, maddələr 396, 402, № 5, maddə 848, № 6, maddələr 973, 974, 1015, № 7, maddə 1245, № 10, maddə 1603, № 11, maddələr 1752, 1792, 1793, № 12, maddələr 2001, 2037, 2046; 2017, № 2, maddə 146, № 5, maddələr 695, 723, 737, № 6, maddə 1055, № 7, maddə 1304, № 8, maddə 1509, № 12 (I kitab), maddələr 2219, 2251, 2270; 2018, № 2, maddə 149, № 5, maddə 863, № 6, maddə 1193, № 7 (I kitab), maddələr 1414, 1427, № 10, maddə 1962, № 11, maddələr 2186, 2210, № 12 (I kitab), maddələr 2498, 2509; 2019, № 1, maddə 30, № 4, maddə 590; № 5, maddələr 796, 801, 804, 812, 814; Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 24 iyun tarixli 1621-VQD nömrəli, 12 iyul tarixli 1648-VQD və 1656-VQD nömrəli qanunları) aşağıdakı dəyişiklik edilsin:1.1. 2-ci maddə üzrə:1.1.1. 2.4-1-ci maddəyə aşağıdakı məzmunda üçüncü cümlə əlavə edilsin:"Sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətini təşviq edən azadolmalar və güzəştlər müddətli olmalı və fərdi xarakter daşımamalıdır.";1.1.2. 2.8-ci maddəyə "layihələri" sözündən sonra "və layihədə nəzərdə tutulan azadolmaların və güzəştlərin qiymətləndirilməsi" sözləri və aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:"Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində edilən dəyişikliklər (qanunla müəyyən edilən digər normativ hüquqi aktlarda edilən dəyişikliklərlə bağlı uyğunlaşma istisna olmaqla) növbəti büdcə ilindən qüvvəyə minir.";1.2. 3.6-cı maddənin üçüncü abzası ləğv edilsin;1.3. 13.2-ci maddə üzrə:1.3.1. 13.2.12-ci maddənin birinci abzasına aşağıdakı məzmunda üçüncü cümlə əlavə edilsin:"Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən dövlətə ayrılan hissə təqdim edildikdə, əmlaka görə əldə edilən gəlirlər vergiyə cəlb olunan gəlir hesab edilmir.";1.3.2. 13.2.50-ci maddə ləğv edilsin;1.3.3. 13.2.62-ci maddədən "və ya elektron vergi hesab-fakturası" sözləri çıxarılsın;1.3.4. 13.2.63-cü maddədən "və ya elektron vergi hesab-faktura" sözləri çıxarılsın;1.3.5. 13.2.80-ci maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 13.2.81-13.2.84-cü maddələr əlavə edilsin:"13.2.81. yalan əqd - vergi nəzarəti tədbiri zamanı aşkarlanan, başqa əqdi pərdələmək məqsədilə bağlanan, habelə faktiki olaraq mallar, işlər və xidmətlər təqdim edilmədən mənfəət əldə etmək məqsədilə əməliyyatların rəsmiləşdirildiyi əqddir;13.2.82. yalan əqd üzrə benefisiar (faydalanan şəxs) - yalan əqd bağlamaqla mənfəət əldə etmək məqsədilə həyata keçirilən fəaliyyət üzrə faktiki olaraq gəlir əldə edən, habelə yalan əqd bağlamaqla mənfəət (gəlir) əldə edən hüquqi şəxsin faktiki sahibi və ya yalan əqd bağlamaqla gəlir əldə edən vergi ödəyicisinə nəzarəti həyata keçirən fiziki şəxs;13.2.83. riskli vergi ödəyicisi - müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) qərarı ilə təsdiq edilmiş meyarlara uyğun olan və barəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) qərarı olan vergi ödəyicisi;13.2.84. transmilli şirkətlər qrupu - müxtəlif ölkələrdə rezident olan iki və ya daha çox şirkətin daxil olduğu və ya bir ölkədə rezident olan və başqa ölkədə daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən şirkətin daxil olduğu şirkətlər qrupu.";1.4. 15.1.16-cı maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 15.1.17-ci maddə əlavə edilsin:"15.1.17. hesablanmış, yenidən hesablanmış, ödənilmiş və artıq ödənilmiş vergilər, məcburi dövlət sosial və işsizlikdən sığorta haqları, fаizlər, maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələrlə bağlı vergi orqanlarından elektron və (və ya) kağız daşıyıcılarda üzləşmə aktı tələb etmək.";1.5. 16.1-ci maddə üzrə:1.5.1. aşağıdakı məzmunda 16.1.4-2-ci maddə əlavə edilsin:"16.1.4-2. Transmilli şirkətlər qrupunun maliyyə ilində məcmu gəliri 750 milyon avronun manat ekvivalentindən çox olduqda, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr çərçivəsində digər dövlətlərin səlahiyyətli orqanları ilə avtomatlaşdırılmış məlumat mübadiləsinin həyata keçirilməsi məqsədilə transmilli şirkətlər qrupuna daxil olan və Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan müəssisə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş formada və qaydada hesabatı vergi orqanına təqdim edir.";1.5.2. aşağıdakı məzmunda 16.1.7-2-ci maddə əlavə edilsin:"16.1.7-2. sifarişçi tərəfindən bu Məcəllənin 220.10-cu maddəsinə uyğun olaraq fərdi qaydada sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən şəxslərin həmin dövr üzrə vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsini təsdiq edən "Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbz" təqdim etməklə işlərə cəlb edilməsini təmin etmək;";1.5.3. 16.1.11-7-ci maddədən "və ya elektron vergi hesab-faktura" sözləri çıxarılsın;1.5.4. aşağıdakı məzmunda 16.1.11-10-cu maddə əlavə edilsin:"16.1.11-10. vergi orqanında uçotda olmayan fiziki şəxslərdən alınmış mallara görə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilmiş qaydada müəyyən edilən hallarda alış aktını tərtib etmək;";1.5.5. aşağıdakı məzmunda 16.8-ci maddə əlavə edilsin:"16.8. Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan aşağıdakı şəxslər yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi ilə bağlı hər bina üzrə forması müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilən məlumatı hər il yanvar ayının 20-dək vergi orqanına təqdim edir:- 1 yanvar 2020-ci il tarixdən sonra tikinti-quraşdırma işlərinə başlamış;- sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmayan, 1 yanvar 2020-ci il tarixinədək tikinti-quraşdırma işlərinə başlamış, lakin tikintisi başa çatmayan, habelə bina üzrə təqdim edilməmiş yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri olan şəxslər.";1.6. aşağıdakı məzmunda 24.0.4-1-ci maddə əlavə edilsin:"24.0.4-1. vergi ödəyicisinin müraciəti əsasında hesablanmış, yenidən hesablanmış, ödənilmiş və artıq ödənilmiş vergilərə, məcburi dövlət sosial və işsizlikdən sığorta haqlarına, fаizlərə, maliyyə sanksiyalarına və inzibati cərimələrə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) təsdiq edilmiş formada üzləşmə aktını "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş müddətdə təqdim etmək;";1.7. 30.2.6-cı maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 30.2.7-30.2.9-cu maddələr əlavə edilsin:"30.2.7. vergi ödəyicisinin ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatda olub-olmaması haqqında;30.2.8. bu Məcəllənin 16.3-cü maddəsinə uyğun olaraq vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətinin və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarının müvəqqəti dayandırılıb-dayandırılmaması haqqında;30.2.9. riskli vergi ödəyiciləri haqqında.";1.8. 33.7-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:"33.7. Bu Məcəllənin 33.7.1-ci maddəsində göstərilən vergi ödəyicilərinin mərkəzləşdirilmiş qaydada uçotu müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) müəyyən etdiyi vergi orqanı tərəfindən aparılır.33.7.1. Aşağıdakı vergi ödəyiciləri bu maddə ilə müəyyən olunan qaydada mərkəzləşdirilmiş qaydada uçota alına bilərlər:33.7.1.1. təbii inhisar subyektləri;33.7.1.2. xüsusi vergi rejimli müəssisələr;33.7.1.3. aşağıdakı tələblərdən birinə cavab verən vergi ödəyiciləri:- işçilərin orta siyahı sayı 251 və ondan yuxarı olan;- balansında olan əsas vəsaitlərin orta illik qalıq dəyəri 5.000.000 manatdan yuxarı olan.33.7.2. Bu Məcəllənin 33.7.1-ci maddəsində göstərilən vergi ödəyicilərinə eyniləşdirmə nömrələrinin verilməsi bu Məcəlləyə və digər müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilir.33.7.3. Olduqları yer üzrə vergi uçotuna alınmış şəxslər sonradan bu Məcəllənin 33.7.1.3-cü maddəsində göstərilən vergi ödəyicilərinə və ya xüsusi vergi rejimli müəssisələrə aid edildikdə, əvvəlki eyniləşdirmə nömrələri ilə mərkəzləşdirilmiş qaydada uçota alınırlar.33.7.4. Mərkəzləşdirilmiş qaydada uçota alınmış bu Məcəllənin 33.7.1.3-cü maddəsində göstərilən vergi ödəyicilərinin və xüsusi vergi rejimli müəssisələrin filiallarının, nümayəndəliklərinin və ya digər təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərinin) vergi uçotu bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.33.7.5. Olduqları yer üzrə vergi uçotuna alınmış hüquqi şəxslər xüsusi vergi rejimi üzrə fəaliyyətə başladığı gündən sonra 15 gün müddətində mərkəzləşdirilmiş qaydada uçota alınmaq üçün vergi ödəyicilərinin mərkəzləşdirilmiş qaydada uçotunu aparan müvafiq vergi orqanına müraciət etməyə borcludurlar.33.7.6. Xüsusi vergi rejimində fəaliyyət göstərən müəssisələrin mərkəzləşdirilmiş qaydada yenidən uçota alınması və ya mərkəzləşdirilmiş uçotdan çıxarılması, onların xüsusi vergi rejimində fəaliyyətə başlaması və ya həmin fəaliyyəti dayandırması barədə onların mərkəzləşdirilmiş qaydada uçotunu aparan müvafiq vergi orqanına ərizə ilə müraciət etdiyi gündən sonra 15 gün müddətində həyata keçirilməlidir.33.7.7. Bu Məcəllənin 33.7.1.3-cü maddəsində göstərilən vergi ödəyicilərinə aid edilən müəssisələrin olduqları yer üzrə uçotdan çıxarılaraq mərkəzləşdirilmiş qaydada yenidən uçota alınması və ya mərkəzləşdirilmiş uçotdan çıxarılması barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) müəyyən etdiyi vergi orqanı tərəfindən hər il may ayının 15-dək qərar qəbul edilir.33.7.8. Bu Məcəllənin 33.7.1.3-cü maddəsində göstərilən vergi ödəyicilərinə aid edilən müəssisələrin mərkəzləşdirilmiş qaydada uçota alınması onların mərkəzləşdirilmiş qaydada uçota alınması barədə qərar qəbul edildiyi vergi ilindən sonrakı ilin yanvar ayında həyata keçirilir.33.7.9. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) hər il iyun ayının 15-dək olduqları yer üzrə uçotdan çıxarılaraq mərkəzləşdirilmiş qaydada yenidən uçota alınmış və ya mərkəzləşdirilmiş uçotdan çıxarılmış bu Məcəllənin 33.7.1.3-cü maddəsində göstərilən vergi ödəyiciləri və xüsusi vergi rejimli müəssisələr barədə məlumatı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) ilə razılaşdırılmış forma üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) təqdim edir.";1.9. 37.3-cü maddədə "edə bilər" sözləri "edir" sözü ilə əvəz edilsin;1.10. 38-ci maddə üzrə:1.10.1. aşağıdakı məzmunda 38.1-1-ci maddə əlavə edilsin:"38.1-1. Xarici dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla bağlanan Azərbaycan Respublikasının dövlətlərarası və hökumətlərarası müqavilələrində nəzərdə tutulduğu hallarda Azərbaycan Respublikasının dövlət vergi orqanları və digər dövlətin vergi orqanları Azərbaycanda və ya həmin digər dövlətdə fəaliyyət göstərən vergi ödəyicisində birgə vergi yoxlamaları apara bilərlər.";1.10.2. aşağıdakı məzmunda 38.3.10-cu maddə əlavə edilsin:"38.3.10. Vergi ödəyicisi riskli vergi ödəyicisi olduğu halda.";1.11. 50-ci maddə üzrə:1.11.1. 50.1-ci maddə üzrə:1.11.1.1. 50.1.13-cü maddədə "Məcəllə ilə müəyyən edilən elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-faktura" sözləri "Məcəllənin 58.8-ci maddəsində göstərilən sənədlər" sözləri ilə əvəz edilsin və "alınmasına" sözündən sonra "və ya mədaxilinə" sözləri əlavə edilsin;1.11.1.2. 50.1.13-cü maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 50.1.14-cü maddə əlavə edilsin:"50.1.14. POS-terminalların quraşdırılması məcburi olan obyektlərdə POS-terminalların quraşdırılması hallarına nəzarət edilməsi və POS-terminallar quraşdırılmış obyektlərdə plastik kartlar vasitəsilə nağdsız ödənişlərin qəbulundan imtina faktlarının müəyyən edilməsi.";1.11.2. 50.2.4-cü maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 50.2.5-ci maddə əlavə edilsin:"50.2.5. vergi ödəyicisi riskli vergi ödəyicisi olduğu halda.";1.12. 56.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:"56.1. Cinayət-prosessual qanunvericiliyinə uyğun olaraq təyin edilən vergi yoxlamalarının keçirilməsi barədə müvafiq qərarla aparılan səyyar vergi yoxlamasının nəticələri istisna olmaqla, vergi qanunvericiliyinin pozulması anından 3 il (xaricdə əldə olunan gəlirlər üzrə xarici dövlətlərin səlahiyyətli orqanlarından müvafiq məlumatlar daxil olduğu hallarda həmin gəlirlər üzrə 5 il) keçmişdirsə, şəxs həmin qanunvericiliklə bağlı hüquq pozuntusunun törədilməsinə görə məsuliyyətə cəlb edilə bilməz və vergi öhdəlikləri yarana bilməz. Bu maddə ilə müəyyən edilən müddət bu Məcəllənin 49.1-ci maddəsinə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə qərarın qəbul edilmə tarixindən asılı olmayaraq səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi barədə vergi orqanının qərar qəbul etdiyi tarixdən əvvəlki 3 illik dövrü (xarici dövlətlərin səlahiyyətli orqanlarından müvafiq məlumatlar daxil olduğu hallarda həmin gəlirlər üzrə 5 illik dövrü) əhatə edir.";1.13. 58-ci maddə üzrə:1.13.1. 58.5-ci maddə ləğv edilsin;1.13.2. 58.7-ci maddədə "nağd" sözü "əhali ilə" sözləri ilə əvəz edilsin və "aparılmasına," sözündən sonra "POS-terminalların quraşdırılması məcburi olan obyektlərdə POS-terminalların quraşdırılmaması və POS-terminalIar quraşdırılmış obyektlərdə nağdsız ödənişlərin qəbulundan imtina edilməsinə və ya" sözləri əlavə edilsin;1.13.3. aşağıdakı məzmunda 58.7-2-ci və 58.7-3-cü maddələr əlavə edilsin:"58.7-2. POS-terminalların quraşdırılması məcburi olan obyektlərdə POS-terminalların quraşdırılmaması və POS-terminalIar quraşdırılmış obyektlərdə nağdsız ödənişlərin qəbulundan imtina edilməsi hallarında bu Məcəllənin 58.7-ci maddəsi tətbiq edilir.58.7-3. Bu Məcəllənin 58.7-ci və 58.7-2-ci maddələrində nəzərdə tutulan pozuntular eyni vaxtda baş verdikdə bu Məcəllənin 58.7-ci maddəsində nəzərdə tutulan maliyyə sanksiyası bir dəfə tətbiq edilir.";1.13.4. 58.8-ci maddə üzrə:1.13.4.1. 58.8-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:"58.8. Səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti zamanı vergi ödəyicisinə məxsus pul vəsaitlərinin uçotdan yayındırılmasına görə, bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərin və xərclərin uçotu aparılmadıqda, habelə vergi ödəyicisinin sahibliyində olan malların alışını və mədaxilini təsdiq edən elektron qaimə-faktura, bu Məcəllənin 71-1.1.2-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla əvvəlcədən sifariş edilmədən təqdim edilən mallar üzrə malların təhvil-qəbul aktı, idxal gömrük bəyannaməsi, alış aktları və ya bu Məcəllənin 71-2-ci maddəsində göstərilən elektron alış aktları, komissiyaya, emala və saxlanca götürülmüş malların təhvil-qəbul aktı, həmçinin mallar vergi ödəyicisinin özü tərəfindən istehsal edildikdə isə bu Məcəllənin 130.1-1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada tərtib edilən hazır məhsulun mədaxilini təsdiq edən sənədlər olmadıqda:";1.13.4.2. 58.8.2-ci maddədə "sənədlərdən ən azı biri" sözləri "sənədlər" sözü ilə əvəz edilsin, həmin maddəyə "alınmış" sözündən sonra "və ya mədaxil edilmiş" sözləri və aşağıdakı məzmunda ikinci abzas əlavə edilsin:"Vergi ödəyicisinin özü tərəfindən istehsal edilən və mədaxili müvafiq sənədlərlə təsdiq edilən hazır məhsulun istehsalı ilə bağlı xammal və materialların alışının bu Məcəllə ilə müəyyən edilən qaydada sənədləşdirilməsi təsdiq edilmədiyi halda bu maddə ilə müəyyən edilən maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.";1.13.5. 58.10-cu maddədə "görə işəgötürənə" sözləri ", habelə bu Məcəllənin 150.1.7-ci maddəsi istisna olmaqla bu Məcəllənin 220.10-cu maddəsinə uyğun olaraq çalğıçılıq, rəqqaslıq, aşıqlıq, məzhəkəçilik və digər oxşar fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin, foto, audio-video sahəsində məşğul olan şəxslərin və iaşə obyektlərində müştərilərə xidmət göstərən fiziki şəxslərin (ofisiantın) fəaliyyətə başlayanadək, "Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbz" əldə edilmədən işlərin yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsinə görə işəgötürənə (vergi orqanında uçotda olan sifarişçiyə)" sözləri ilə əvəz edilsin;1.13.6. 58.13-cü maddədən hər iki halda "və ya elektron vergi hesab-fakturası" sözləri çıxarılsın;1.13.7. 58.16-cı maddədə "malların alış qiyməti, malların alış qiymətini" sözləri "malların alış qiyməti və ya istehsal xərclərinə əsasən müəyyənləşdirilən qiyməti, malların alış və ya istehsal qiymətini" sözləri ilə əvəz edilsin;1.13.8. aşağıdakı məzmunda 58.17-ci maddə əlavə edilsin:"58.17. Bu Məcəllənin 16.1.4-2-ci maddəsində göstərilən elektron hesabatın müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə təqdim edilməməsinə görə vergi ödəyicisinə 500 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.";1.14. aşağıdakı məzmunda 65.10-cu maddə əlavə edilsin:"65.10. Vergi orqanları Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulduğu hallarda xarici dövlətlərin vergi orqanlarının müraciətinə əsasən, həmin xarici dövlətdə yaranmış vergi borcunun alınması ilə bağlı bu Məcəllə ilə müəyyən olunmuş tədbirləri görür.";1.15. 67-ci maddə üzrə:1.15.1. 67.13-cü maddədə "qiymətləndirildikdə, müvafiq əməliyyatlar elektron vergi hesab-fakturaları ilə rəsmiləşdirilməlidir" sözləri "qiymətləndirilir" sözü ilə əvəz edilsin;1.15.2. aşağıdakı məzmunda 67.16-cı maddə əlavə edilsin:"67.16. Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdə keçirilən səyyar vergi yoxlaması zamanı yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edildiyi (alğı-satqı müqavilələrinin bağlandığı) aşkar edildikdə, vergitutma məqsədləri üçün aşağıdakı hallarda yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri yoxlamanın əhatə etdiyi sonuncu hesabat dövründə təqdim edilmiş sayılır:- bu Məcəllənin 16.8-ci maddəsində nəzərdə tutulan məlumat təqdim edilmədikdə;- bu Məcəllənin 16.8-ci maddəsində nəzərdə tutulan məlumatı təqdim edən, lakin təqdim edilən məlumatda yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilmədiyi göstərildikdə.";1.16. 71-1-ci maddə üzrə:1.16.1. 71-1.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:"71-1.1. Bu Məcəllə ilə müəyyən edilən hallarda fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə malları təqdim edən, işləri görən və xidmətləri göstərən şəxs onlara elektron qaimə-fakturanı aşağıdakı müddətdə təqdim edir:71-1.1.1. malların təqdim edilməsi - mallar göndərilən vaxt;71-1.1.2. əvvəlcədən sifariş edilməyən malların təqdim edilməsi - malların təhvil verilməsini təsdiq edən sənədin verildiyi tarixdən 5 gün müddətində;71-1.1.3. işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi - işlərin görüldüyü və xidmətlərin göstərildiyi tarixdən 5 gün müddətində.";1.16.2. aşağıdakı məzmunda 71-1.3-71-1.6-cı maddələr əlavə edilsin:"71-1.3. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış, istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün elektron qaimə-fakturanın vahid forması müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilir.71-1.4. Ticarət festivalları dövründə fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış, istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün elektron qaimə-fakturanın vahid forması müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilir.71-1.5. Vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçməyən alıcıya pərakəndə qaydada mal (iş, xidmət) təqdim edildikdə, ona qəbz və ya çek verilir.71-1.6. Vergi ödəyicisi tərəfindən aparılan əməliyyatlar zamanı əməliyyatın xarakterindən asılı olaraq aşağıdakı növdə elektron qaimə-faktura verilir:71-1.6.1. malların, işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsi barədə;71-1.6.2. malların qaytarılması barədə;71-1.6.3. malların qaytarılması istisna olmaqla, bu Məcəllənin 163-cü maddəsinə əsasən;71-1.6.4. malların agentə (komisyonçuya) verilməsi barədə;71-1.6.5. agent (komisyonçu) tərəfindən malların alıcısına təqdim edilən;71-1.6.6. malların emala qəbul edilməsi barədə;71-1.6.7. bu Məcəllənin 177.5-ci maddəsinə əsasən.";1.17. aşağıdakı məzmunda 71-2-ci maddə əlavə edilsin:"Maddə 71-2. Malların alış aktı71-2.1. Hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən təsərrüfat fəaliyyəti məqsədləri üçün (fərdi istehlak istisna olmaqla) müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilmiş qaydada müəyyən edilən hallarda alınmış mallara görə alış aktları və malların alışı tarixindən 5 gün müddətində forması müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilən elektron alış aktı tərtib edilir.71-2.2. Vergi ödəyicisi tərəfindən tərtib edilmiş elektron alış aktı çap edilərək vergi orqanında uçotda olmayan fiziki şəxs tərəfindən imzalandığı halda həmin sənəd malların alışını təsdiq edən sənəd hesab edilir və kağız daşıyıcıda alış aktı tərtib edilmir.";1.18. aşağıdakı məzmunda 76.1-1-ci maddə əlavə edilsin:"76.1-1. Bu Məcəllənin 76.1-ci maddəsinin müddəalarından asılı olmayaraq ƏDV qeydiyyatında olan vergi ödəyicisinin şəhadətnamə-dublikat əsasında açılmış hesabları üzrə aparılmış əməliyyatlar barədə məlumatlar banklar tərəfindən hər ay bitdikdən sonra növbəti ayın 10-dək müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş formada müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) təqdim edilir.";1.19. aşağıdakı məzmunda 77.5-ci maddə əlavə edilsin:"77.5. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilən meyarlara cavab verən və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) elektron informasiya sisteminə real vaxt rejimində qoşulmuş nəzarət-kassa aparatını quraşdıran vergi ödəyicisi tərəfindən hər bir nəzarət-kassa aparatının quraşdırılmasına çəkilən xərclərin (nəzarət-kassa aparatının dəyəri daxil olmaqla) dəyəri müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilən həddə nəzarət-kassa aparatı quraşdırıldıqdan sonra yaranan vergi öhdəlikləri ilə əvəzləşdirilir.Bu Məcəllənin 77.5-ci maddəsi bu maddə qüvvəyə minənədək istismar edilən nəzarət-kassa aparatını müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilən meyarlara cavab verən və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) elektron informasiya sisteminə real vaxt rejimində qoşulmuş nəzarət-kassa aparatı ilə əvəz edən vergi ödəyicilərinə şamil edilir və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilən həddən artıq olan məbləğ vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilir.Aşağıdakı hallarda nəzarət-kassa aparatının quraşdırılmasına çəkilən xərclər bu maddə ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada vergi öhdəlikləri ilə əvəzləşdirilmir:- nəzarət-kassa aparatı 2019-cu il 1 yanvar tarixədək quraşdırıldıqda;- nəzarət-kassa aparatı 2019-cu il 1 yanvar tarixindən sonra quraşdırıldıqda, lakin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilən meyarlara cavab vermədikdə;- nəzarət-kassa aparatı 2019-cu il 1 yanvar tarixindən sonra quraşdırıldıqda, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilən meyarlara cavab verdikdə, lakin əvvəllər istifadədə olan nəzarət-kassa aparatını əvəzləmədikdə.";1.20. 78.4-cü maddəyə "yerinə yetirilməsi" sözlərindən sonra "yalan əqd üzrə benefisiar (faydalanan şəxs) istisna olmaqla," sözləri əlavə edilsin;1.21. 83.7-ci maddəyə "zəruridirsə," sözündən sonra "habelə vergi ödəyicisi riskli vergi ödəyicisidirsə," sözləri əlavə edilsin;1.22. 85-ci maddə üzrə:1.22.1. 85.4-cü maddəyə aşağıdakı məzmunda ikinci və üçüncü abzaslar əlavə edilsin:"Cinayət-prosessual qanunvericiliyinə uyğun olaraq təyin edilən vergi yoxlamalarının keçirilməsi barədə müvafiq qərarla aparılan səyyar vergi yoxlamasının nəticələri istisna olmaqla, bu maddə ilə müəyyən edilən 3 illik müddət səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi barədə vergi orqanının qərar qəbul etdiyi tarixdən əvvəlki 3 illik dövrü əhatə edir. Vergi ödəyicisi tərəfindən bu Məcəllənin 37.2-1-ci maddəsi istisna olmaqla, bu maddədə göstərilən müddətdə təqdim edilən vergi bəyannaməsi üzrə vergi orqanı tərəfindən vergilərin hesablanması bu Məcəllənin 37.2-ci maddəsində göstərilən müddətdə həyata keçirilir.Xaricdə əldə olunan gəlirlər üzrə xarici dövlətlərin səlahiyyətli orqanlarından müvafiq məlumatlar daxil olduğu hallarda, vergi yoxlamaları yoxlamanın keçirilməsi haqqında vergi orqanının qərar qəbul etdiyi tarixdən əvvəlki 5 illik dövrü əhatə edir.";1.22.2. 85.8-ci maddədə "qaldırılıbsa" sözündən sonra "və ya vergi ödəyicisi riskli vergi ödəyicisidirsə" sözləri əlavə edilsin;1.23. 87-ci maddə üzrə:1.23.1. aşağıdakı məzmunda 87.3-1-ci maddə əlavə edilsin:"87.3-1. Bu maddə ilə müəyyən edilən müddətlər riskli vergi ödəyicilərinə münasibətdə vergi ödəyicisinin fəaliyyəti üzrə vergi nəzarəti tədbirləri tam başa çatdıqdan sonra tətbiq edilir.";1.23.2. aşağıdakı məzmunda 87.5-ci maddə əlavə edilsin:"87.5. Bu maddənin digər müddəalarından və bu Məcəllənin 179-cu maddəsindən asılı olmayaraq, rekvizitlərin səhv göstərilməsi və (və ya) bank əməliyyatlarının səhv icra olunması nəticəsində səhv ödənilmiş məbləğlər vergi ödəyicisinin borcu olmadığı halda müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada 20 gün ərzində qaytarılır.";1.24. 88.0-cı maddəyə "borc" sözündən sonra "bu Məcəllənin 85.4-cü maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla" sözləri əlavə edilsin;1.25. 89.3-cü maddənin ikinci abzasına "olduqda," sözündən sonra "habelə vergi ödəyicisi riskli vergi ödəyicisi olduğu halda" sözləri əlavə edilsin;1.26. 93.1.2-ci maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 93.1.3-cü maddə əlavə edilsin:"93.1.3. qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı ilə təmin edilmiş vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması barədə məhkəmə qərarının qüvvəyə mindiyi tarixdən 5 illik müddət keçdikdə.";1.27. 102-ci maddə üzrə:1.27.1. 102.1.21-ci maddədə "7" rəqəmi "10" rəqəmi ilə əvəz edilsin;1.27.2. 102.1.34-cü maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 102.1.35-ci maddə əlavə edilsin:"102.1.35. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilən ixrac təşviqi.";1.28. 106-cı maddə üzrə:1.28.1. 106.1.13-cü maddədə "7" rəqəmi "10" rəqəmi ilə əvəz edilsin;1.28.2. 106.1.26-cı maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 106.1.27-ci və 106.1.28-ci maddələr əlavə edilsin:"106.1.27. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilən ixrac təşviqi;106.1.28. Azərbaycan Respublikasında keçirilən Formula 1 və Formula 2 yarışlarına aid qeyri-maddi aktivlər üzərində müəllif hüquqlarından istifadə olunmasına, yaxud istifadə hüquqlarının verilməsinə görə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) ilə bağlanılmış müqavilə əsasında onun tərəfindən qeyri-rezident hüquqi şəxsə ödənilən royalti gəlirləri - 2018-ci il yanvarın 1-dən 6 il müddətinə.";1.29. 108-ci maddəyə aşağıdakı məzmunda ikinci və üçüncü abzaslar əlavə edilsin:"Vergi ödəyicisi tərəfindən vergiyə cəlb edilən əməliyyatlarla yanaşı, vergidən azad olunan əməliyyatlar da aparıldıqda həmin əməliyyatlar üzrə gəlirlərin və xərclərin uçotu ayrılıqda aparılmalıdır. Vergi ödəyicisi tərəfindən vergiyə cəlb olunan və vergidən azad olunan əməliyyatlar üzrə çəkilən, lakin bölüşdürülməsi mümkün olmayan xərclərin gəlirdən çıxılan məbləği vergidən azad edilən gəlirlərin vergi ödəyicisinin ümumi gəlirlərində xüsusi çəkisi əsasında müəyyən edilir.Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən dövlətə ayrılan hissə təqdim edildikdə, aktivlərə çəkilmiş məsrəflər gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilir."1.30. aşağıdakı məzmunda 109.9-cu maddə əlavə edilsin:"109.9. Yalan əqdlər çərçivəsində əldə edilmiş sənədlər gəlirdən çıxılan xərcləri təsdiq edən sənəd hesab edilmir və təqdim edilən malların dəyəri bu Məcəllənin 14-cü və 67-ci maddələri nəzərə alınmaqla gəlirdən çıxılır.";1.31. aşağıdakı məzmunda 130.6-cı maddə əlavə edilsin:"130.6. Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi ilə bağlı gəlir və bu gəlirdən çıxılan xərclər vergi ili ərzində alğı-satqı müqavilələri üzrə nəzərdə tutulan ƏDV-siz məbləğlər və təqdim edilən həmin sahələrin tikintisinə çəkilən məsrəflər əsasında müəyyən edilir.";1.32. 138.4-cü maddə ləğv edilsin;1.33. 149.4-cü maddənin ikinci cümləsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:"Hüquqi şəxs və ya qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi ləğv balansını qeydiyyat orqanına təqdim etdiyi tarixdən 30 gün müddətində mənfəət vergisi bəyannaməsini vergi orqanına təqdim etməyə borcludur.";1.34. 150-ci maddə üzrə:1.34.1. 150.1.9-cu maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:"150.1.9. torpaq, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi (fiziki şəxsin azı 3 (üç) təqvim ili ərzində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi, bu Məcəllənin 102.1.3.2-ci, 102.1.18-ci, 106.1.16-cı, 144.1.1-ci və 144.1.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş hallarda təqdim edilməsi, həmçinin bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxs tərəfindən təqdim edilməsi halları istisna olmaqla) üzrə müqavilələri təsdiq edən notarius;";1.34.2. 150.3.3-cü maddə üzrə:1.34.2.1. 150.3.3.2-ci maddədə "ƏDV ödəyiciləri və sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri hesabat ilindən sonrakı ilin yanvar ayının 31-dən gec olmayaraq;" sözləri "vergi ödəyiciləri rüb başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq verməyə borcludurlar." sözləri ilə əvəz edilsin;1.34.2.2. 150.3.3.3-cü maddə ləğv edilsin;1.35. 153-cü maddədə "elektron vergi hesab-fakturalara" sözləri "elektron qaimə-fakturalara" sözləri ilə əvəz edilsin;1.36. 154.6-cı maddədən "sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququndan istifadə etməyən" sözləri çıxarılsın;1.37. 158.1-ci maddənin birinci abzasında "və ya 218.1.3-cü maddələrində" sözləri "maddəsində" sözü ilə əvəz edilsin;1.38. 163-cü maddə üzrə:1.38.1. 163.1.4-cü maddədə "elektron vergi hesab-faktura" sözləri "elektron qaimə-faktura" sözləri ilə əvəz edilsin;1.38.2. 163.2.1-ci maddədə "elektron vergi hesab-fakturanı" sözləri "elektron qaimə-fakturanı" sözləri ilə və "elektron vergi hesab-fakturada" sözləri "elektron qaimə-fakturada" sözləri ilə əvəz edilsin;1.39. 164.1-ci maddə üzrə:1.39.1. 164.1.16-cı maddədə "7" rəqəmi "10" rəqəmi ilə əvəz edilsin;1.39.2. 164.1.37-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:"164.1.37. heyvan və quş ətinin satışı - 2020-ci il yanvarın 1-dən 4 il müddətinə;Bu maddənin müddəaları kəsilmiş və dondurulmuş ətlər istisna olmaqla, emala məruz qalan heyvan ətinə münasibətdə tətbiq edilmir.";1.39.3. 164.1.44-cü maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 164.1.45-164.1.48-ci maddələr əlavə edilsin:"164.1.45. heyvandarlıq və quşçuluq təsərrüfatlarında istifadə edilən yem və yem əlavələrinin satışı üzrə dövriyyələr - 2020-ci il yanvarın 1-dən 4 il müddətinə;164.1.46. bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən tikilən binanın yaşayış sahəsinin dövlətə ayrılan hissəsinin təqdim edilməsi;164.1.47. siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilən dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən nizamnaməsində nəzərdə tutulan və ona həvalə edilən vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün büdcə qanunvericiliyinə uyğun olaraq dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait hesabına müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) ilə bağlanılmış müqavilə əsasında işlərin və xidmətlərin göstərilməsi 2020-ci il yanvarın 1-dən 1 il müddətinə;164.1.48. Azərbaycan Respublikasında keçirilən Formula 1 və Formula 2 yarışları ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) ilə bağlanılmış müqavilə əsasında mal, iş və xidmətin təqdim edilməsi - 2018-ci il yanvarın 1-dən 6 il müddətinə.";1.40 166-cı maddə üzrə:1.40.1. 166.1-ci, 166.2-ci və 166.3-cü maddələr aşağıdakı redaksiyada verilsin:"166.1. Bu maddədə başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergi tutulan əməliyyatın vaxtı təqdim edilən mallar (işlər və xidmətlər) üçün ödəmənin aparıldığı vaxtdır. Ödəmə aşağıdakı vaxtda aparılmış sayılır:- nağd pul vəsaitini aldığı, nağdsız ödəmədə isə pul vəsaitinin bankda onun hesabına və ya sərəncamçısı ola biləcəyi hesaba, yaxud göstərilən vəsaiti almaq hüququna malik olacağı hesaba daxil olduğu vaxt;- maliyyə öhdəliyinin ləğv edildiyi və ya ödənildiyi halda (qarşılıqlı hesablaşmalar aparıldıqda və sair bu kimi hallarda) öhdəliyin ləğv edildiyi və ya ödənildiyi vaxt;- natura şəklində aparıldıqda, habelə barter edildikdə, aktivlərin təqdim edildiyi vaxt;- əvəzsiz təqdim edildiyi hallarda təqdimetmənin həyata keçirildiyi vaxt.Bu Məcəllənin 159.5-ci maddəsi tətbiq edildikdə, malların (işlərin, xidmətlərin) qeyri-kommersiya məqsədləri üçün verildiyi vaxt, malların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması, tam amortizasiya olunmadan uçotdan silinməsi və ya oğurlanması baş verdiyi vaxt (gün) vergi tutulan əməliyyatın vaxtı sayılır.Bu Məcəllənin 159.6-cı maddəsi tətbiq edildikdə, ləğvetmənin qüvvəyə minməsindən bilavasitə əvvəlki vaxt (gün) vergi tutulan əməliyyatın vaxtı sayılır.Vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilən və dəyəri ödənilməyən mallar (işlər, xidmətlər) üzrə həmin malların (işlərin, xidmətlərin) alıcısı tərəfindən malları (işləri, xidmətləri) təqdim edən vergi ödəyicisinə borc vəsait verildikdə, ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtı aşağıdakı vaxt hesab edilir:- mallar (işlər, xidmətlər) təqdim edildikdən sonra verilmiş borclar üzrə - borcun verildiyi vaxt;- mallar (işlər, xidmətlər) təqdim edilənədək verilmiş borclar üzrə - malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edildiyi vaxt.166.2. Ödəmə malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsinədək həyata keçirildikdə, vergi tutulan əməliyyatın vaxtı ödəmənin həyata keçirildiyi vaxt sayılır. Vergi tutulan əməliyyat üçün iki və ya daha çox ödəmə aparılırsa, hər ödəmə ödəniş miqdarında ayrıca əməliyyat üçün həyata keçirilmiş sayılır. Alınmış avans ödəmələri üzrə elektron qaimə-faktura verilməsinə yol verilmir.166.3. Bu maddənin məqsədləri üçün ödəmə dedikdə, təqdim edilmiş malların (işlərin, xidmətlərin) ƏDV-siz dəyərinin ödənilməsi nəzərdə tutulur.";1.40.2. 166.4-cü maddə ləğv edilsin;1.41. 169-cu maddə üzrə:1.41.1. 169.3-cü maddənin birinci abzası aşağıdakı redaksiyada verilsin:"Bu Məcəllənin 169.1-ci maddəsi tətbiq edildikdə, vergi tutulan əməliyyatın vaxtı ödəmənin həyata keçirildiyi vaxt sayılır. Ödəmə əməliyyatın həyata keçirilməsinədək aparıldıqda, vergi tutulan əməliyyat ödəmə həyata keçirildikdə aparılmış sayılır. Verginin məbləği bu Məcəllənin 173.1-ci maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq vergi dərəcəsinin qeyri-rezidentə ödənməli olan məbləğə (ƏDV nəzərə alınmadan) tətbiq edilməsi yolu ilə müəyyənləşdirilir.";1.41.2. 169.4-cü maddədə "elektron vergi hesab-fakturadır" sözləri "elektron qaimə-fakturadır" sözləri ilə əvəz edilsin;1.41.3. 169.7-ci maddə ləğv edilsin;1.42. 172-ci maddə üzrə:1.42.1. 172.4-cü maddə üzrə:1.42.1.1. 172.4.1-ci maddənin üçüncü abzasında "elektron vergi hesab-fakturası" sözləri "elektron qaimə-faktura" sözləri ilə əvəz edilsin;1.42.1.2. 172.4.2-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:"172.4.2. Digər şəxs üçün vergi tutulan əməliyyatların vaxtı bu Məcəllənin 166-cı maddəsi ilə müəyyən edilən vaxtdır. Digər şəxs tərəfindən malların agentə təhvil verilməsi bu məqsəd üçün nəzərdə tutulan elektron qaimə-faktura ilə rəsmiləşdirilir.";1.42.1.3. 172.4.3-cü maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:"172.4.3. Agent ƏDV üzrə vergi ödəyicisi olduqda, yalnız digər şəxsə göstərdiyi xidmətlərə görə elektron qaimə-faktura verir. Elektron qaimə-faktura ƏDV ödəyicisi olan digər şəxs tərəfindən agentə ödənilmiş ƏDV-ni əvəzləşdirmək hüququ verir.Agent ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatda olduğu halda digər şəxsdən qəbul etdiyi mallar (işlər, xidmətlər) üçün həmin malların (işlərin, xidmətlərin) alıcılarına bu Məcəllənin 71-1.6.5-ci maddəsində nəzərdə tutulan elektron qaimə-faktura verir. Həmin elektron qaimə-faktura bu Məcəllənin 175-ci maddəsinə uyğun olaraq ödənilmiş ƏDV-nin əvəzləşdirilməsinə əsas verir. Agent ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatda olmadıqda, alıcı tərəfindən alınmış malların (işlərin, xidmətlərin) dəyəri komitentin hesabına nağdsız qaydada, ƏDV məbləği ƏDV-nin depozit hesabına ödənildiyi halda agent tərəfindən həmin malların (işlərin, xidmətlərin) alıcısına verilmiş elektron qaimə-faktura ödənilmiş ƏDV-nin əvəzləşdirilməsinə əsas verir. Bu zaman malların (işlərin, xidmətlərin) alıcısı agentdən aldığı elektron qaimə-faktura əsasında digər şəxsə (komitentə) malların (işlərin, xidmətlərin) dəyərini nağdsız qaydada, ƏDV məbləğini ƏDV-nin depozit hesabına ödəməklə ödənilmiş ƏDV məbləğini əvəzləşdirir.";1.42.1.4. 172.4.4-cü maddədə "bu xidmətlərin faktiki göstərildiyi vaxt" sözləri "bu Məcəllənin 166-cı maddəsi ilə müəyyən edilən vaxt" sözləri ilə əvəz edilsin;1.42.2. 172.5-ci maddə üzrə:1.42.2.1. 172.5.5-ci maddədə "elektron vergi hesab-fakturası" sözləri "elektron qaimə-faktura" sözləri ilə əvəz edilsin;1.42.2.2. 172.5.6-cı maddə ləğv edilsin;1.42.2.3. 172.5.7-ci maddənin üçüncü abzası aşağıdakı redaksiyada verilsin:"Komisyonçu üçün vergi tutulan əməliyyatın vaxtı bu Məcəllənin 166-cı maddəsi ilə müəyyən edilən vaxt sayılır.";1.42.2.4. 172.5.8-ci maddədə "elektron vergi hesab-fakturalarının" sözləri "elektron qaimə-fakturaların" sözləri ilə əvəz edilsin;1.43. 175-ci maddə üzrə:1.43.1. 175.1-ci (175.1.1-175.1.3-cü maddələr istisna olmaqla) maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:"175.1. Bu maddədə başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, malların (işlərin, xidmətlərin) alışı zamanı ödənilmiş ƏDV məbləği aşağıdakı şərtlər nəzərə alınmaqla əvəzləşdirilir və bu zaman vergi tutulan əməliyyatın vaxtı aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilir:- malların (işlərin, xidmətlərin) alışı sahibkarlıq fəaliyyəti və ƏDV tutulan əməliyyatların məqsədləri üçün olsun;- əməliyyatın dəyəri bank hesabından həmin malları (işləri, xidmətləri) təqdim edən şəxsin bank hesabına köçürülsün;- ƏDV məbləği ƏDV-nin depozit hesabına ödənilsin.Bu maddənin məqsədləri üçün malların (işlərin, xidmətlərin) barter edilməsi həmin əməliyyatın ƏDV-siz dəyərinin malları (işləri, xidmətləri) təqdim edən şəxsin bank hesabına ödənilməsinə bərabər tutulur.";1.43.2. 175.1.1-ci maddədə "bu Məcəllənin 176-cı maddəsinə uyğun olaraq" sözləri "alınmış elektron qaimə-faktura üzrə malların (işlərin, xidmətlərin) dəyərinin və ona mütənasib ƏDV məbləğinin tam ödənildiyi vaxt" sözləri ilə əvəz edilsin;1.43.3. 175.1.3-cü maddədə hər iki halda "və ya elektron vergi hesab-fakturası" sözləri "elektron qaimə-faktura" sözləri ilə əvəz edilsin;1.43.4. 175.8-ci maddədə "elektron vergi hesab-fakturaları" sözləri "elektron qaimə-fakturaları" sözləri ilə əvəz edilsin;1.43.5. aşağıdakı məzmunda 175.9-175.11-ci maddələr əlavə edilsin:"175.9. Qəbzlər, çeklər və nağd qaydada aparılan əməliyyatların rəsmiləşdirildiyi sənədlər bu maddənin məqsədləri üçün verginin əvəzləşdirilməsinə əsas vermir.175.10. Gömrük orqanları tərəfindən verilmiş idxalda ƏDV-nin ödənildiyini göstərən idxal sənədləri ödənişin formasından asılı olmayaraq bu maddənin məqsədləri üçün verginin əvəzləşdirilməsinə əsas verir.175.11. Yalan əqdlər çərçivəsində aparılan əməliyyatlar üzrə rəsmiləşdirilən sənədlər, habelə riskli vergi ödəyicisindən əldə edilmiş elektron qaimə-faktura bu Məcəllənin 175-ci maddəsinin məqsədləri üçün verginin əvəzləşdirilməsinə əsas vermir.";1.44. 176-cı maddə ləğv edilsin;1.45. 177.5-ci maddədə "ƏDV üzrə elektron vergi hesab-fakturaları" sözləri "bu maddənin məqsədləri üçün nəzərdə tutulan elektron qaimə-fakturaları" sözləri ilə əvəz edilsin;1.46. aşağıdakı məzmunda 179.4-cü maddə əlavə edilsin:"179.4. Bu maddə ilə müəyyən edilən müddətlər riskli vergi ödəyicilərinə münasibətdə vergi ödəyicisinin fəaliyyəti üzrə vergi nəzarəti tədbirləri tam başa çatdıqdan sonra tətbiq edilir.";1.47. 181.1-ci maddədə "elektron vergi hesab-fakturaları" sözləri "elektron qaimə-fakturaları" sözləri ilə əvəz edilsin;1.48. 189.2-ci maddədə "elektron vergi hesab-faktura" sözləri "elektron qaimə-faktura" sözləri ilə əvəz edilsin;1.49. 190.3-cü maddə üzrə:1.49.1. 190.3.1-ci maddədə "2,0" rəqəmi "3,2" rəqəmi ilə əvəz edilsin;1.49.2. 190.3.2-ci maddədə "2,0" rəqəmi "3,2" rəqəmi ilə əvəz edilsin;1.49.3. 190.3.3-cü maddədə "6,0" rəqəmi "3,2" rəqəmi ilə əvəz edilsin;1.49.4. 190.3.4-cü maddədə "2,5" rəqəmi "2,6" rəqəmi ilə əvəz edilsin;1.49.5. 190.3.5-ci maddədə "0,1" rəqəmi "0,2" rəqəmi ilə əvəz edilsin;1.49.6. 190.3.6-cı maddədə "0,2" rəqəmi "0,5" rəqəmi ilə əvəz edilsin;1.49.7. 190.3.7-ci maddədə "20,0" rəqəmi "31,0" rəqəmi ilə əvəz edilsin;1.49.8. 190.3.8-ci maddədə "20" rəqəmi "31,0" rəqəmi ilə əvəz edilsin;1.49.9. 190.3.9-cu maddədə "2,0" rəqəmi "2,1" rəqəmi ilə əvəz edilsin;1.49.10. 190.3.10-cu maddədə "3,0" rəqəmi "3,1" rəqəmi ilə əvəz edilsin;1.49.11. 190.3.12-ci maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 190.3.13-cü maddə əlavə edilsin:"190.3.13. bu maddədə nəzərdə tutulmayan tündləşdirilməmiş alkoqollu içkilər - hər litrinə 0,4 manat.;1.50. 190.3-1-ci maddədə "və 190.3.12-ci" sözləri ", 190.3.12-ci və 190.3.13-cü" sözləri ilə əvəz edilsin;1.51. 194-cü maddə üzrə:1.51.1. 194.1-ci maddədə "orqanı tərəfindən həyata keçirilir" sözləri "orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təşkil edilir və həmin markaların hazırlanmasına dair sifarişin verilməsi, onların satışı və uçotunun aparılması qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilir" sözləri ilə əvəz edilsin;1.51.2. 194.2-ci maddə üzrə:1.51.2.1. 194.2.3-cü maddədən ", elektron vergi hesab-fakturasına" sözləri çıxarılsın;1.51.2.2. 194.2.8-ci maddədən ", elektron vergi hesab-faktura" sözləri çıxarılsın;1.52. 195-ci maddə üzrə:1.52.1. 195.1-ci maddədə "elektron vergi hesab-fakturası" sözləri "elektron qaimə-faktura" sözləri ilə əvəz edilsin;1.52.2. 195.2-ci maddədə "Elektron vergi hesab-fakturası" sözləri "Elektron qaimə-faktura" sözləri ilə əvəz edilsin və həmin maddədən "və bu Məcəllənin 176.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş rekvizitləri özündə əks etdirən" sözləri çıxarılsın;1.52.3. 195.3-cü maddədə "elektron vergi hesab-fakturası" sözləri "elektron qaimə-faktura" sözləri ilə əvəz edilsin və həmin maddədən ", müəyyən edilmiş qaydada tərtib edilməyən elektron hesab-fakturaları" sözləri çıxarılsın;1.53. 199-cu maddə üzrə:1.53.1. 199.7-ci maddədə "7" rəqəmi "10" rəqəmi ilə əvəz edilsin;1.53.2. 199.14-cü maddəyə "azaddırlar" sözündən sonra "(mülkiyyətində olan əsas vəsaitlərin ilin əvvəlinə qalıq dəyəri 1.000.000 manatdan artıq olan şəxslər istisna olmaqla)" sözləri əlavə edilsin;1.54. 201.5-ci maddənin ikinci abzası aşağıdakı redaksiyada verilsin:"Hüquqi şəxs və ya qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi ləğv balansını qeydiyyat orqanına təqdim etdiyi tarixdən 30 gün müddətində əmlak vergisi bəyannaməsini vergi orqanına təqdim etməyə borcludur.";1.55. 207.3-cü maddədə "7" rəqəmi "10" rəqəmi ilə əvəz edilsin;1.56. 218-ci maddə üzrə:1.56.1. 218.1.3-cü və 218.3-cü maddələr ləğv edilsin;1.56.2. 218.4-cü maddə üzrə:1.56.2.1. 218.4.3-cü maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:"218.4.3. mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən fiziki şəxslər;";1.56.2.2. 218.4.5-ci maddədən "(bu Məcəllənin 102.1.3.2-ci, 102.1.18-ci, 106.1.16-cı, 144.1.1-ci və 144.1.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş təqdim edilmə halları istisna olmaqla)" sözləri çıxarılsın;1.56.3. 218.5.6-cı maddədə ", 218.1.3-cü" sözləri çıxarılsın;1.56.4. 218.5.13-cü maddədə "bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan və" sözləri çıxarılsın;1.56.5. aşağıdakı məzmunda 218.6-cı maddə əlavə edilsin:"218.6. Aşağıdakı hallarda sadələşdirilmiş vergi metodunu tətbiq etmək hüququ saxlanılır:218.6.1. pərakəndə satış qaydasında malların təqdim edilməsini həyata keçirən vergi ödəyicisi eyni zamanda topdansatış qaydasında malların satışını həyata keçirdikdə, rüb ərzində elektron qaimə-faktura ilə rəsmiləşdirilməli olan əməliyyatların həcmi ümumi ticarət əməliyyatlarının (satışdankənar gəlirlər istisna olmaqla) həcminin 30 faizindən çox olmadıqda;218.6.2. vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslər tərəfindən əhaliyə xidmətlə yanaşı hüquqi şəxslərə və vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olan fiziki şəxslərə xidmətlərin göstərilməsi həyata keçirilirsə, rüb ərzində elektron qaimə-faktura ilə rəsmiləşdirilməli olan əməliyyatların həcmi xidmətlərin göstərilməsi üzrə ümumi əməliyyatların (satışdankənar gəlirlər istisna olmaqla) həcminin 30 faizindən çox olmadıqda.";1.57. aşağıdakı məzmunda 218-1-ci maddə əlavə edilsin:"Maddə 218-1. Azadolmalar və güzəştlər218-1.1. Vergidən azaddır:218-1.1.1. kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları (o cümlədən, sənaye üsulu ilə) tərəfindən özlərinin istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının satışından əldə edilmiş hasilatın həcmi - 2014-cü il yanvarın 1-dən 10 il müddətinə;218-1.1.2. qanunla müəyyən edilmiş hallarda dövlət büdcəsinə olan vergi borclarının silinməsindən əldə olunan gəlir;218-1.1.3. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilən ixrac təşviqi;218-1.1.4. bu Məcəllə ilə müəyyən olunmuş qaydada gəlirlərin və xərclərin uçotunu aparan, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan və əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatadək olan rezident müəssisənin təsisçisi (payçısı) və yaxud səhmdarları olan şəxslərə ödənilən dividendlər;218-1.1.5. mülkiyyətdə olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin, habelə torpaq sahələrinin təqdim edilməsi üzrə aşağıdakı təqdim edilmə halları:218-1.1.5.1. fiziki şəxslər tərəfindən azı 3 təqvim ili ərzində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi;218-1.1.5.2. bu Məcəllənin 102.1.3.2-ci, 102.1.18-ci, 106.1.16-cı, 144.1.1-ci və 144.1.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş hallar;218-1.1.5.3. fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan yaşayış sahələrinin 30 kvadratmetr olan sahəsi.218-1.2. Pərakəndə satış qaydasında malların satışının həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyəti və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən büdcəyə ödənilməli olan verginin məbləği 2019-cu il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə "İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş POS-terminal vasitəsilə nağdsız qaydada aparılan ödənişlərin ümumi hasilatdakı xüsusi çəkisinə uyğun müəyyən edilən verginin 25 faizi həcmində azaldılır.Bu güzəştin alınması hüququ müəyyən edilərkən, vergi orqanında uçotda olan şəxslər tərəfindən POS-terminal vasitəsilə aparılan ödənişlərin məbləği nəzərə alınmır.";1.58. 219.3-cü və 219.7-219.11-ci maddələr ləğv edilsin;1.59. 220-ci maddə üzrə:1.59.1. 220.8-ci maddənin birinci abzasında "Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün sadələşdirilmiş vergi bu Məcəllənin 219.3-cü maddəsində göstərilən vergitutma obyektinin hər kvadratmetri üçün 45 manat, bu" sözləri "Bu" sözü ilə əvəz edilsin;1.59.2. 220.8.1-ci maddənin cədvəl hissəsində "Bina tikintisi fəaliyyətinin faktiki həyata keçirildiyi (binanın faktiki yerləşdiyi), habelə torpaq sahəsinin yerləşdiyi ərazi üzrə əmsal" sözləri "Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin və torpağın yerləşdiyi ərazi üzrə əmsal" sözləri ilə əvəz edilsin;1.59.3. 220.8-1-ci maddədə "Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün tikilən binanın qeyri-yaşayış sahələri üzrə sadələşdirilmiş vergi, habelə bu" sözləri "Bu" sözü ilə əvəz edilsin;1.59.4. 220.10-cu maddənin cədvəl hissəsində birinci halda "30" rəqəmi "20" rəqəmi ilə, ikinci halda "30" rəqəmi "15" rəqəmi ilə və "iaşə obyektlərində müştərilərə xidmət göstərən fiziki şəxslər (ofisiant), gözətçi və digər analoji işlər" sözləri "gözətçi və iaşə obyektlərində müştərilərə xidmət göstərən fiziki şəxslər (ofisiant)" sözləri ilə əvəz edilsin;1.60. 221-ci maddə üzrə:1.60.1. 221.5-ci maddə ləğv edilsin;1.60.2. 221.6-cı maddədə "218.1.3-cü və 218.4-cü maddələrində" sözləri "218.4-cü maddəsində" sözləri ilə əvəz edilsin;1.60.3. 221.7-ci maddədə ", 218.2-ci və 218.3-cü" sözləri "və 218.2-ci" sözləri ilə əvəz edilsin.Maddə 2. Keçid müddəaları2.1. 2020-ci il 1 yanvar tarixinədək alınmış mallara, işlərə və xidmətlərə görə ödənilən ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi bu Qanun qüvvəyə minənədək mövcud olan qaydada həyata keçirilir. Alınmış mallara, işlərə və xidmətlərə görə ödənilmiş ƏDV-nin elektron qaimə-faktura ilə əvəzləşdirilməsi 2020-ci il 1 yanvar tarixindən sonra aparılan əməliyyatlara münasibətdə tətbiq edilir.2.2. Bu Qanun qüvvəyə minənədək tikinti obyektinin tikinti-quraşdırma işlərinə başlamış və sadələşdirilmiş vergitutma metodunu tətbiq edən vergi ödəyicisi həmin tikinti-quraşdırma işləri üzrə vergiləri bu Qanun qüvvəyə minənədək mövcud olan qaydada ödəyir.Tikinti-quraşdırma işlərinə 2019-cu il 1 dekabr tarixindən başlamış vergi ödəyicisi həmin tikinti-quraşdırma işləri üzrə seçdiyi vergitutma metodu barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən olunmuş məlumat formasını 2020-ci il 1 yanvar tarixinədək təqdim etmədikdə tikilən binalar üzrə yaranan vergi öhdəlikləri bu Qanunla müəyyən olunmuş qaydada yerinə yetirilir.2.3. Bu Qanun 2020-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.Azərbaycan Respublikasının PrezidentiMənbə: http://www.meclis.gov.az/?/az/law/2348/1
01 Noyabr 2019
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinə yeni rəis təyin edilib.Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Babayevin müvafiq əmrinə əsasən Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəisi vəzifəsi Fuad Heydərova həvalə olunub.Fuad Heydərov əvvəllər xidmət rəis müavini vəzifəsində işləyib.Bu ilin iyul ayından isə Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəisi vəzifəsini müvəqqəti icra edib.  
27 Oktyabr 2019
Performans İdarəetmə Sistemi və faydalarıHər bir qurumun yaranmadan öncə müəyyən hədəf və məqsədləri olur. Bu düşüncə ilə yola çıxsaq, şirkətlərin hədəflərinə çatmasında, performans idarəetmə sistemlərinin qurulması və tətbiq olunması müxtəlif formalarda olduğu üçün hər bir müəssisədə Performans idarəetmə sisteminin yaradılma səbəbləri də fərqlidir. İnsan Resursları sahəsində də qurumlar hədəflərinə düzgün şəkildə irəliləmələri üçün həm işçilərlə əlaqəli, həm də hər işçinin əslində şirkət üçün necə önəmli olduğu haqqında məlumatlı olmalıdır. İnsan Resurslarının idarə olunmasının bu nöqtədə işini asanlaşdıran isə Performans idarəetmə prosesidir.Uzun müddətdir ki, Performans Dəyərləndirmə, Performans Sistemi, Performans İdarəetmə Sistemi anlayışlarını tez-tez eşidirik. Bu sistem uğurlu nəticələrə səbəb olmaqla bərabər bəzi şirkətlərin isə kabusuna çevrilir.Performans Dəyərləndirmə Sistemi nədir?İşçinin bacarıq və qabiliyyətlərini, potensialını, iş vərdişlərini, davranışlarını və buna bənzər digər xüsusiyyətlərini digərləriylə müqayisələndirərək edilən və sistematik bir ölçmə metodu olan Performans Dəyərləndirmə Sistemi faydalı və məhsuldar bir iş mühiti yaratmaq üçün bütün müəssisələrin tətbiq etməsi vacib olan bir sistemdir.Performans dəyərləndirmə anlayışına keçmədən öncə performansın nə olduğundan bəhs etmək yerinə düşərdi. Performans, dilimizə İngilis dilindəki “performance” sözündən gəlmişdir, mənası icra etmək, məhsuldarlıq, bacarma gücü və s. kimi tərcümə olunur. Performans bir çox mənbələrdə hər hansı bir vəzifənin tələbi olan və əvvəlcədən müəyyən edilən standartlara uyğun davranışların göstərilməsi və planlanan məqsədə çatmaq dərəcəsi kimi təsvir olunur. Performans dəyərləndirmə isə işçinin performansının izləndiyi, həmçinin dəyərləndirildiyi zaman əldə edilən nəticələrin qeydə alınması və işçiyə bildirilməsi prosesidir. Performansın idarəolunması şirkətin hədəfləri ilə işçilərin hədəfləri arasında paralellik yaradaraq hər iki tərəfin də öz məqsədlərinə çatmasını koordinasiya edir.Performans dəyərləndirmə sistemi qədim bir sistemdir və 1800-cü illərin sonlarına doğru, insanların fiziki və zehni bacarıqlarının, davranışlarının, və məhsuldarlıq qabiliyyətlərinin ölçülməsini əhatə edirdi. Lakin zamanla texniki cəhətdən bu sistemə fərqli anlayışlar gətirildi.Bugün performans dəyərləndirmə deyildikdə işçilərin və qurumların performanslarını ölçən, yarana biləcək problemləri müəyyən etmə məqsədi daşıyan, qurumun hədəflərini personala çatdıran, performansı izləyən və ölçən bir sistem ağla gəlir. Mükəmməl bir performans sistemin qurulması üçün ciddi şəkildə çalışılan ən az 2 il lazımdır (qurumun böyük və ya kiçik olmasına görə bu rəqəm dəyişə bilər). Bu zaman isə, şirkətin vizyon və missiyaları müəyyən olunmalı, buna uyğun olaraq strategiyalar planlaşdırılmalı, ölçmə metodları və sistemi dəqiqləşdirilməli, vəzifələr bir-birindən ayrılmalı, çarpaz funksiyalar ayrılmalı, bacarıq və qabiliyyətlər müəyyən olunmalı, vəzifə təlimatlarına yenidən baxış keçirilməli, şirkətin strukturu gözdən keçirilməlidir. Qeyd olunan proses müddətində görülən işin həcminin ölçülməsi və ölçülən dəyərlərə asanlıqla çata bilməsi, şirkət və şəxsi hədəflərin aydınlaşdırılması kimi bir çox önəmli işlərin həyata keçirilməsi vacibdir.Performans dəyərləndirmə sisteminin məqsədləri və faydaları:İşçilərin performanslarını doğru şəkildə qiymətləndirmək;Uğurları mükafatlandırmaq, işçi ixtisarlarını müəyyənləşdirmək;İşçinin məhsuldar və ya qeyri-məhsuldar çalışmasını müəyyənləşdirmək;İşçinin təlim ehtiyaclarını analiz etmək;Rəhbər və işçi arasındakı əlaqələri artırmaq və möhkəmləndirmək;İşçilərin görünməyən bacarıqlarını müəyyən edib, heyəti pozitif komanda şəklində çalışmağa təşviq etmək;Rəhbərlərin də performanslarını dəyərləndirmələrinə nail olmaq;Performansın artmasını təmin etmək.Həm işçilər, həm rəhbərlər üçün ideal bir sistem olan Performans Dəyərləndirmə Sistemi, işçiləri ədalətli qiymətləndirmək imkanı təqdim edir. İşçilərin xoşbəxtliyi və məhsuldar olduğu cari dövrdə işçilərinin performansını dəqiq qiymətləndirmək istəyən şirkətlər müxtəlif qiymətləndirmə sistemlərindən istifadə edirlər. Müəllif: Gülsəfa Abdullayevahttps://gulsafa.wordpress.com/2019/09/09/performans-idar%c9%99etm%c9%99-sistemi-v%c9%99-faydalari/
03 Oktyabr 2019
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİQƏRAR № 423Bakı şəhəri, 27 sentyabr 2019-cu ilDövlət Əməyin Mühafizəsi Fondunun yaradılması və Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında “Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 13 iyun tarixli 1607-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 24 iyul tarixli 1347 nömrəli Sərəncamının 1.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:1. Dövlət Əməyin Mühafizəsi Fondu yaradılsın.2. “Dövlət Əməyin Mühafizəsi Fondunun Əsasnaməsi” təsdiq edilsin (əlavə olunur).Azərbaycan Respublikasının Baş NaziriNovruz MəmmədovMənbə: https://cabmin.gov.az/az/document/4039/Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 27 sentyabr tarixli 423 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.Dövlət Əməyin Mühafizəsi FondununƏSASNAMƏSİ1. Ümumi müddəalar 1.1. Bu Əsasnamə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 221-ci maddəsinin birinci və dördüncü hissələrinə əsasən hazırlanmışdır və Dövlət Əməyin Mühafizəsi Fondunun (bundan sonra - Fond) idarə olunması və onun vəsaitlərindən istifadə edilməsi qaydalarını tənzimləyir.1.2. Fondun məqsədi ölkədə əməyin mühafizəsi sahəsində vahid dövlət siyasətinə uyğun olaraq həyata keçirilən əməyin mühafizəsi tədbirlərinə maddi-texniki dəstək verməkdən ibarətdir.1.3. Fondun idarə edilməsi Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (bundan sonra - Nazirlik) tərəfindən həyata keçirilir.2. Fondun vəsaitinin formalaşdırılması və ondan istifadə2.1. Fondun vəsaiti aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşdırılır:2.1.1. istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığortanı həyata keçirən sığortaçıların könüllü ödəmələrindən;2.1.2. müəssisələrin və vətəndaşların könüllü ödəmələrindən və başqa ödəmələrdən.2.2. Fondun vəsaiti Nazirliyin büdcədənkənar xüsusi xəzinə hesabında yığılır və Nazirlik bu vəsaitlər üzərində sərəncam verir.2.3. Fondun vəsaitlərindən istifadə bu Əsasnamənin 2.7-ci bəndində nəzərdə tutulan xərc istiqamətlərinə uyğun olaraq, Nazirlik tərəfindən hər il üçün təsdiq olunan gəlir və xərclər smetası əsasında həyata keçirilir.2.4. Maliyyə ilinin sonuna Fondun hesabında qalan xərclənməmiş vəsait növbəti ilin xərclərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilir və bu Əsasnaməyə uyğun olaraq istifadə edilir. 2.5. Fondun vəsaiti Azərbaycan manatı və xarici valyutalarla formalaşdırılır.2.6. Fondun vəsaiti bu Əsasnamədə nəzərdə tutulmayan məqsədlərə istifadə edilə bilməz.2.7. Fondun vəsaitindən aşağıdakı istiqamətlərdə istifadə olunur:2.7.1. əməyin mühafizəsi üzrə elmi tədqiqat işlərinin maliyyələşdirilməsinə;2.7.2. əməyin mühafizəsi üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasına;2.7.3. əməyin mühafizəsi normaları, standartları və qaydalarının hazırlanmasına;2.7.4. əməyin mühafizəsi sahəsində təbliğat və maarifləndirmə işlərinə;2.7.5. əməyin mühafizəsi sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarının maddi-texniki bazasının yaradılmasına və inkişafına (o cümlədən, texnoloji qurğuların, cihazların, avadanlıqların, nəqliyyat vasitələrinin, qeyri-maddi aktivlərin, mal-materialların və ləvazimatların alınmasına, əsaslı və cari təmirinə);2.7.6. əməyin mühafizəsi sahəsində nəzarət və monitorinqlərin təşkilinə və həyata keçirilməsinə;2.7.7. Nazirliyin işçilərinin kollektiv və ya fərdi qaydada mükafatlandırılmasına;2.7.8. əmək münasibətləri, məşğulluq, sosial müdafiə və təminat sahəsində dövlət və regional proqramların hazırlanmasına və yerinə yetirilməsinə.2.8. Fondun vəsaitlərindən istifadə olunması haqqında ilin yekunlarına görə hesabat Nazirlik tərəfindən hazırlanaraq, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə təqdim olunur.2.9. Fondda olan vəsaitlərdən səmərəli istifadə olunmasına Nazirlik və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən nəzarət edilir. 
23 Sentyabr 2019
Gulsafa Abdullayeva yazır...Məqaləmi yazmağa başlayarkən, mövzu ilə əlaqəli bilikləri toplayarkən, dəqiqələrin və hətta saatların belə tez keçməsinə olan təəccübümü gizləmək istəmədiyim üçün yazdığım hər misranı yenidən təkrar-təkrar oxuyuram. Oxuduğum hər sətirdə daha da çox həyəcanlanıram. Qısacası bu yazı heç bitməsin istəyirəm. Gəlin sizinlə İnsan Resurslarına sehrli bir səyahətə çıxaq!İnsan Resursları ilə bağlı öz fikirlərimə keçmədən öncə İnsan Resurslarının nə olduğu, tarixçəsi, şirkətlərdə hansı işləri yerinə yetirdiyi və s. haqqında bəzi önəmli fikirləri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm.İnsan Resursları nə deməkdir və tarixiHR ifadəsi – ingilis dilindəki “human resource” ifadəsinin qısaldılmış formasıdır. Mənası insan resursları deməkdir. “Human resource” ifadəsi elmdə ilk dəfə – Amerikalı iqtisadçı John Commons tərəfindən (1862-1945) özünün 1893-cü ildə yazdığı “Distribution of Wealth” (Sərvətin bölüşdürülməsi) adlı kitabında işlədilmiş, lakin Commons sonralar bu terminin elmi əsaslarını inkişaf etdirməmişdir. “Human resource” ifadəsini müasir anlamda isə – Amerikanın Yale Universitetinin professoru, iqtisadçı və sosioloq – Edward Wight Bakke (1903-1971) öz məqalələrində işlətmişdir. Yale Əmək və İdarəetmə Mərkəzinin direktoru kimi Edward Wight bir sıra kitablar yazmışdır.İnsan Resursları 1800-cü illərin sonunda Sənaye İnqilabı ilə birlikdə torpaqdan mexanikaya keçməsi periodunda və bu qəbildən olan hadisələrin nəticəsində meydana gəlmişdir. Müəssisələrdə heyətin idarə olunmasına maraq Qərb ölkələrində sənayeləşmə ilə paralel inkişaf etmişdir. Bu inkişaf Avropa ölkələri ilə müqayisədə ABŞ-da daha əvvəl başlamışdır. Frederick Winslow Taylor (1856-1915) ilk Insan Resursları mütəxəssislərindən biri olaraq qəbul edilir və “Dijital Taylorism” nəzəriyyəsinin banisidir.“İnsan Resursu” sözü növbəti dəfə Peter Drucker tərəfindən 1954-cü ildə nəşr olunmuş “The practice of management” kitabında istifadə edilmişdir. Drucker bu əsərində idarəetmə funksiyalarını; işi idarə etmək, rəhbərləri idarə etmək və işçiləri idarə etmək kimi açıqlamışdır. Bir sözlə, İnsan resursları – təşkilatın və ya müəssisənin istehsal və xidmət sahələri üzrə qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün istifadə etdiyi əsas resurslardan biridir.Bəs İnsan Resurslarının İdarə edilməsi nə deməkdir?İnsan Resurslarının idarə edilməsi , hal-hazırda standart kadr menecmenti ( heyətin, personalın, kadrların idarə edilməsi) anlayışının yerinə istifadə edilən müasir bir termin olmasına baxmayaraq, bir çox mütəxəssis və tədqiqatçıya görə isə bu termin kadr menecmenti anlayışından əsaslı şəkildə fərqlənir.İnsan Resurslarının idarə olunmasının vəzifəsi şirkətin məqsədini və strategiyasını müəyyənləşdirməkdən başlayır. İnsan bir qaynaqdır bir nəticə deyil. Şirkət tərəfindən çatmaq istənilən hədəf doğru müəyyən olunarsa həm doğru insanları seçmək həm də bir məqsəd uğrunda şirkət olaraq hərəkət etmək çox daha asan olacaq.İnsan Resursları şirkətin bütün işçilərinin bilik, bacarıq, təcrübə, xarakter və performanslarıyla bərabər ortaya qoyduqları bütün işlərin cəmidir. İnsan qaynağı şirkətin ən dəyərli qaynağıdır. İnsan resurslarının idarə olunması isə müəssisələrin işə qəbul və daha münbit insan qaynağı yaratması ilə bərabər mövcud olan insan qaynağını ən səmərəli və effektiv şəkildə istifadə edə bilməsidir. Bu nöqteyi-nəzərdən baxdığımızda İnsan Resursları İdarə olunmasının iki əsas məqsədi olduğunu deyə bilərik:Səmərəliliyi artırmaqİş şəraitində effektivliyi artırmaqla rəqabətdə üstünlüyə nail olmaq.İnsan Resurslarının İdarə olunmasını əsas 3 başlıq altında nəzərdən keçirək. Bunlar İşə qəbul, Performansın idarə olunması və Personalın idarə olunmasıdır. Növbəti yazılarımda bununla bağlı daha detallı izahatlar verəcəm, bügun isə qısa şəkildə açıqlayım:İşə qəbul: İnsan Resursları deyərkən ümumiyyətlə ilk hətta tək ağla gələn işə qəbul prosesidir deyərdim. Çünki doğru pozisiyaya doğru resursu təyin etmək bir şirkət üçün ən kritik işdir.Performansın idarə olunması: Professional mütəxəssisi işə qəbul etmək hər şey demək deyil, eyni zamanda bu işçidən yüksək nəticələr də əldə etmək lazımdır. Şirkət mədəniyyətindən tutmuş iş saatlarına qədər çox fərqli və buna təsir göstərən bir çox mühüm amillər vardır.Personalın idarə olunması: Bu başlığa İnsan Resurslarının idarə olunmasının “qaranlıq tərəfi” də deyə bilərik. Şəxsi işlərin toplanması, məzuniyyət-ezamiyyyət təqvimlərinin hazırlanması, əmək haqqı hesablanması və s. kimi sənədlərlə iş bölməsidir.İnsan Resurslarının idarə edilməsi sadəcə işçilər üçün deyil, eyni zamanda müəssisənin rəhbər vəzifələri üçün də əhəmiyyətlidir.İnsan Resurslarına mənim baxışım?“Bir insanın dəyəri, qabiliyyət və bacarıqlarının çoxluğuna görə deyil, onları necə istifadə edəcəyinə əsasən ölçülməlidir. ” La Rochefoucauld“Ən güclü insan, özünü daha çox sayda insanın yerinə qoya biləndir. ” Jane AdamsDüşünürəm ki, yuxarıda qeyd etdiyim aforizmlər niyə bu peşənin seçilməsi ilə bağlı fikirlərimi daha açıq şəkildə ifadə edir. Mənim fikrimcə, İnsan Resursları, insanın sahib olduğu bilik və bacarıqların ən yaxşı şəkildə dəyərləndirilməsidir. Ədəbiyyata “Hiring the right person to the right job” olaraq keçən bu anlayış İnsan resurslarının İşə qəbul, Seçmə – Yerləşdirmə” mərhələsində özünü çox aydın şəkildə büruzə verir. Güclü bir şirkət ancaq və ancaq rəhbər ilə işçi arasında qurulan sağlam, möhkəm əlaqələr nəticəsində mümkündür. İnsan Resursları bir növ körpünün baş memarıdır. Bəs necə olmalıdır bu körpünün baş memarları? Sualıma ilk cavab olaraq deyə bilərəm ki, bir İnsan Resursları rəhbəri ilk növbədə səbrli olmalıdır. Bir şirkətdə mükəmməl rəhbər-işçi əlaqələrini qurmaq, İR sistemlərini qurmaq və idarə etmək heç də az zaman aparmır. Yəni bu da o deməkdir ki, bir İR menecerinin sərf etdiyi zəhmətin qarşılığını ala bilməsi üçün aylar yox hətta illər lazımdır. İnsan Resursları “gizli qəhrəmanlar”-dır deyərdim. Bir sözlə, İR menecerinin vəzifəsi hər şeydən öncə fədakarlıq və səbr sahibi olmaqdan başlayır. Digər bir anlayış isə “İnsan”-dır. Hər nə qədər “İnsanlarla ünsiyyətdə yaxşıyam İR mütəxəssisi olmaq istəyirəm, ya da insanları çox sevirəm İR mütəxəssisi olmaq istəyirəm” cümlələrini düşünmək və səsləndirmək bu peşəni seçmək üçün məntiqli bir səbəb deyil deyə düşünsəm də dolayı yollardan haradasa əlaqəsi var deyərdim. Adı ifadənin özündə də qeyd olunduğu kimi “İnsan Qaynağı” hər şeydən öncə insanı çox yaxşı dərk və izah etməklə başlayır. İnsanların ehtiyaclarını və düşüncələrini birbaşa anlaya bilmək çox vacibdir. Həm rəhbərlik və digər struktur bölmələrlə düzgün ünsiyyət əlaqələrini qurmaq, həm də rəhbər-işçi əlaqələrinin düzgün qurulmasında vasitəçilik etmək İR-nin ən önəmli vəzifələrindən biridir. Yəni bu sahədə çalışan və ya çalışmaq istəyənlər “İnsan əlaqələri” faktorunu gözardı etməməlidirlər. Qısacası, İnsan Resurslarının təməl işi “İnsan”dır.Məqaləmin əvvəlindən sonunadək məqsədim İnsan Resurslarını sizə tanıtmaq idi. Tarixçəsindən, İR-nın nələr etdiyi, niyə bu peşənin seçilməsi ilə bağlı araşdırdım, topladım və yazdım. Bu sehrli səyahətdə mənə yoldaşlıq etdiyiniz üçün təşəkkürlər!
21 Sentyabr 2019
“Məşğul şəxslər barədə məlumatların əldə olunması, reyestrə daxil edilməsi, reyestrin aparılması və ondan istifadə Qaydası”nın təsdiq edildiAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİQ Ə R A R № 415Bakı şəhəri, 19 sentyabr 2019-cu il“Məşğul şəxslər barədə məlumatların əldə olunması, reyestrə daxil edilməsi, reyestrin aparılması və ondan istifadə Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 29 iyun tarixli 1196-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 24 avqust tarixli 233 nömrəli Fərmanının 1.1.5-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:1. “Məşğul şəxslər barədə məlumatların əldə olunması, reyestrə daxil edilməsi, reyestrin aparılması və ondan istifadə Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).2. Bu Qərarda dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.Azərbaycan Respublikasının  Baş NaziriNovruz MəmmədovQaydaları yüklə: https://cabmin.gov.az/az/document/4032/
18 Sentyabr 2019
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 16 sentyabr tarixli 411 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.Yeni iş yeri və ya boşalan iş yeri barədə məlumatların elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi Qaydası və Forması1. Ümumi müddəalar1.1. “Yeni iş yeri və ya boşalan iş yeri barədə məlumatların elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi Qaydası və Forması” (bundan sonra - Qayda) “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra - Qanun) 18.3-cü maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və yeni iş yeri və ya boşalan iş yeri barədə məlumatların Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (bundan sonra - Nazirlik) Mərkəzləşdirilmiş Elektron İnformasiya Sisteminin (bundan sonra - MEİS) “Məşğulluq” altsisteminə (bundan sonra - MAS) daxil edilməsi qaydasını və formasını müəyyən edir.1.2. Bu Qaydada istifadə olunan əsas anlayışlar Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, “Məşğulluq haqqında” və “İşsizlikdən sığorta haqqında” qanunları ilə müəyyənləşdirilmiş mənaları ifadə edir.2.Yeni iş yeri və ya boşalan iş yeri barədə məlumatların əldə olunması və MAS-a daxil edilməsi2.1. İşəgötürənlər yeni iş yeri yarandığı və ya iş yeri boşaldığı gündən ən geci 5 (beş) iş günü müddətində əməkhaqqı göstərilməklə bu barədə məlumatı “Elektron hökumət” və ya Nazirliyin “e-sosial” internet portallarından istifadə etməklə MAS-da formalaşdırılmış “Vakansiya Bankı”na daxil edirlər.2.2. Qanunun 7.2-ci maddəsinə əsasən MAS işəgötürənlərin əmək müqaviləsi bildirişi və vakansiya bankının məlumatları əsasında hər bir işəgötürən üzrə ştat vahidlərinə dair cədvəl yaradır.2.3. İşəgötürənlər boş olan iş yerlərini ləğv etdikdə, ştat vahidlərinə dair cədvəldə nəzərə alınması məqsədilə Nazirliyə bu barədə 5 (beş) iş günü müddətində rəsmi məlumat verməlidirlər. 2.4. Bu Qaydanın 2.3-cü bəndində göstərilən müddətdə məlumatlar Nazirliyə təqdim edilmədiyi halda, həmin iş yeri MAS tərəfindən vakansiya bankına daxil edilir. 2.5. İşəgötürənlər yeni iş yeri və ya boşalan iş yeri barədə məlumatları MAS-a bu Qaydanın 1 nömrəli əlavəsinə uyğun daxil edirlər.Azərbaycan Respublikasının Baş NaziriNovruz MəmmədovMənbə: https://cabmin.gov.az/az/document/4028/“Yeni iş yeri və ya boşalan iş yeri barədə məlumatların elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi Qaydası və Forması”na  ƏlavəYeni iş yeri və ya boşalan iş yeri barədə məlumatların elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi forması:1. vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi2. işəgötürənin adı*3. təşkilati hüquqi forması*4. mülkiyyət növü (dövlət, özəl, bələdiyyə)*5. iqtisadi fəaliyyət növü **6. ünvanı (şəhər/rayon, küçə) *7. elektron poçt ünvanı (olduğu halda)8. telefonu9. yeni iş yeri və ya boşalan iş yerinin sayı10. yeni iş yeri və ya boşalan iş yeri, vəzifə (peşə)11. yeni iş yeri və ya boşalan iş yerinin faktikiyaradıldığı ünvan12. əmək müqaviləsinin müddəti:- müddətli;- müddətsiz13. əmək stajı tələbi14. iş vaxtının növləri:- tam iş vaxtı;- natamam iş vaxtı;- qısaldılmış iş vaxtı15. əməkhaqqının məbləği (manat)16. tələb olunan təhsil səviyyəsi:- ümumi orta təhsil;- tam orta təhsil;- peşə təhsili;- orta-ixtisas təhsili;- ali təhsil:- bakalavriat;- magistratura;- doktorantura;- tələb olunmur17. tələb olunan peşə (ixtisas)18. iş yeri üzrə əmək funksiyası19. ixtisas üzrə zəruri bilik, bacarıq və səriştələr20. digər bilik, bacarıq və səriştələr21. vəzifənin (peşənin) tutulma şərtləri:- müsabiqə əsasında;- müsahibə əsasında;- yoxdur22. yeni iş yeri və ya boşalan iş yerinə cəlb edilmiş şəxslərin sayı* MEİS-dən əldə edilən məlumatlarQeyd. ** İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə bölgü:A kənd təsərrüfatı meşə təsərrüfatı və balıqçılıqB mədənçıxarma sənayesiC emal sənayesiD elektrik enerjisi qaz buxar və kondisiyalaşdırılmış hava ilə təchizatE su təchizatı çirkli suların və tullantıların təmizlənməsiF tikintiG topdan və pərakəndə ticarət avtomobillərinin və motosikletlərinin təmiriH nəqliyyat və anbar təsərrüfatıI yaşayışın təşkili və ictimai iaşəJ informasiya və rabitəK maliyyə və sığorta fəaliyyətiL daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlarM peşə elmi və texniki fəaliyyətN inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsiO dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminatP təhsilQ əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsiR istirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyətS digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsiT ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti; fərdi istehlak üçün ev təsərrüfatlarınınistehsal etdiyi mal və xidmətlərə dair fəaliyyətU toxunulmazlıq hüququ olan təşkilatların fəaliyyəti
13 Sentyabr 2019
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİQ Ə R A R № 400 Bakı şəhəri,9 sentyabr 2019-cu il“Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları sahəsində dövlət monitorinqinin həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 31 may tarixli 1153-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 213 nömrəli Fərmanının 1.1.20-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:1. “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları sahəsində dövlət monitorinqinin həyata keçirilməsi Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).2. Bu Qərarda dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1- ci bəndinə uyğun edilə bilər.Azərbaycan Respublikasının  Baş NaziriNovruz MəmmədovMonitorinqin həyata keçirilməsi qaydası : https://cabmin.gov.az/az/document/4015/
09 Sentyabr 2019
Əmək qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi işləri çərçivəsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış, “Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” yeni qanun layihəsində Məcəlləyə “Ailə vəzifələri olan işçi” anlayışının əlavə edilməsi də nəzərdə tutulur.Məcəllənin 3-cü maddəsinə nəzərdə tutulan əlavədə “Ailə vəzifələri olan işçi” anlayışı “himayəsində olan uşaqlarla, eləcə də həkim məsləhət komissiyasının rəyinə əsasən qulluğa və köməyə həqiqətən ehtiyacı olan digər ailə üzvləri (atası, anası, babası, nənəsi, əri (arvadı), uşaqları (o cümlədən övladlığa götürülənlər), doğma və ögey bacıları və qardaşları, nəvələri, ərinin (arvadının) valideynləri, qardaşları,  bacıları) ilə münasibətdə ailə vəzifələri olan kişi və qadın işçi” kimi təqdim edilir.Bununla paralel olaraq Əmək Məcəlləsinin “Əmək münasibətlərində ayrı-seçkiliyin yolverilməzliyi” adlanan 16-cı maddəsinə əlavə edilərək müəyyən ediləcəkdir ki, əmək münasibətlərində digər amillərlə yanaşı “ailə vəzifələri” amilinə görə də ayrı-seçkiliyə yol verilməsin.Qeyd olunan dəyişiklikdə məqsəd milli qanunvericiliyin ölkəmizin qoşulduğu Beynəlxalq Əmək Təşkilatının "Kişi və qadın işçilər - ailə vəzifələri olan işçilər üçün bərabər imkanlar və bərabər rəftar haqqında" 156 nömrəli Konvensiyasına uyğunluğunu tam təmin etməkdir.Mənbə: http://sosial.gov.az/post/2593
08 Sentyabr 2019
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİQ Ə R A R № 380Bakı şəhəri, 3 sentyabr 2019-cu il“Əlilliyi olan şəxslərin iş yerlərinin standartları”nın təsdiq edilməsi barədə “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 31 may tarixli 1153-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 213..nömrəli..Fərmanının 1.1.15-ci yarımbəndinin. Icrasını təmin etmək. məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:1.“Əlilliyi olan şəxslərin iş yerlərinin standartları” təsdiq edilsin (əlavə olunur).2. Bu Qərarda dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1- ci bəndinə uyğun edilə bilər.Azərbaycan Respublikasının Baş NaziriNovruz MəmmədovƏlilliyi olan şəxslərin iş yerlərinin standartları: https://cabmin.gov.az/az/document/3981/
26 Avqust 2019
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edildiAzərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 29 iyun tarixli 1196-VQ nömrəli Qanununun icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alır:Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 2, I kitab, maddə 202, № 3, maddələr 397, 403, 429, № 4, maddələr 631, 647, 654, № 5, maddələr 835, 846, № 6, maddələr 997, 1010, № 7, maddələr 1247, 1249, № 10, maddə 1608, № 11, maddələr 1769, 1774, 1781, 1783, 1786, 1788, № 12, maddələr 1984, 2000, 2009, 2024, 2049; 2017, № 1, maddə 21, № 2, maddələr 139, 147, 152, 162, № 3, maddələr 331, 344, № 5, maddələr 698, 701, 734, 749, 754, № 6, maddələr 1020, 1033, 1036, № 7, maddələr 1273, 1296, 1297, 1299, № 11, maddələr 1964, 1966, 1969, 1979, № 12, I kitab, maddələr 2214, 2217, 2220, 2233, 2237, 2240, 2253, 2256, 2266; 2018, № 1, maddə 19, № 2, maddələr 160, 162, 163, № 3, maddələr 383, 401, 404, № 4, maddə 646, № 5, maddələr 857, 860, 862, 876, 883, № 6, maddələr 1153, 1188, № 7, I kitab, maddələr 1435, 1437, 1438, № 10, maddə 1963, № 11, maddələr 2188, 2191, 2214, 2217, 2231, № 12, I kitab, maddələr 2473, 2475, 2499, 2507, 2512, 2522; 2019, № 1, I kitab, maddələr 4, 6, 15, 18, 23, 44, № 3, maddələr 374, 389, № 4, maddələr 579, 581, 587, 595; Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 29 mart tarixli 1534-VQD nömrəli, 9 aprel tarixli 1558-VQD, 1561-VQD, 1562-VQD nömrəli, 3 may tarixli 1577-VQD, 1583-VQD nömrəli, 17 may tarixli 1595-VQD nömrəli, 13 iyun tarixli 1609-VQD nömrəli, 27 iyun tarixli 1627-VQD nömrəli qanunları) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:1. 43.1-ci maddəyə “538-1,” rəqəmlərindən sonra “540.5,” rəqəmləri əlavə edilsin.2. 194-cü maddənin dispozisiyasında “əlillərin, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslərin və sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan digər” sözləri “sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən” sözləri ilə əvəz edilsin və “, yaxud dövlət büdcəsinə vəsait köçürülməməsinə” sözləri çıxarılsın.3. 523-cü maddənin “Qeyd” hissəsində “işsiz statusu almış” sözləri “işaxtaran və ya işsiz kimi qeydiyyata alınmış” sözləri ilə əvəz edilsin.4. 540-cı maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:“Maddə 540. Məşğulluq haqqında qanunvericiliyin pozulması540.1. İşəgötürən tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma), həmin orqanın göndərişi ilə işə qəbul edilənlər, o cümlədən kvota üzrə işə qəbul edilənlər və işdən çıxarılanlar haqqında aylıq hesabatların təqdim edilməməsinə görə -üç yüz manatdan beş yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir.540.2. İşəgötürən tərəfindən yeni iş yeri yarandığı və ya iş yeri boşaldığı gündən ən geci 5 (beş) iş günü müddətində əməkhaqqı göstərilməklə bu barədə məlumatların müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada və formada mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sisteminə daxil edilməməsinə görə -beş yüz manatdan min manatadək məbləğdə cərimə edilir.540.3. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) göndərişi təqdim edildiyi gündən işəgötürən tərəfindən ən geci 5 (beş) iş günü müddətində boş iş yerinin tutulub-tutulmaması ilə bağlı qərarın müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) təqdim edilməməsinə görə -üç yüz manatdan beş yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir.540.4. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, işəgötürənin təşəbbüsü ilə istehsalın səmərələşdirilməsi, əməyin təşkilinin təkmilləşdirilməsi, müəssisənin ləğv edilməsi, işçilərin sayının və ya ştatların ixtisar edilməsi ilə əlaqədar olaraq işçilərin sərbəstləşdirilməsinin işəgötürən tərəfindən müvafiq həmkarlar ittifaqı orqanlarına əvvəlcədən (azı 3 ay əvvəl) yazılı məlumat verilmədən və ya işçilərin hüquqlarının və mənafelərinin gözlənilməsi barədə onlarla danışıqlar aparılmadan həyata keçirilməsinə görə -beş yüz manatdan min manatadək məbləğdə cərimə edilir.540.5. “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 4.6–4.8-ci maddələrinin tələblərinin dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları tərəfindən pozulmasına görə -vəzifəli şəxslər əlli manatdan yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər yüz manatdan iki yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir.”.5. 576-cı maddə üzrə:5.1. adına və 576.1-ci maddəsinə “Azərbaycan” sözündən əvvəl “Azərbaycan Respublikasında işaxtaran və işsiz şəxslərin işə düzəlməsi, habelə” sözləri əlavə edilsin;5.2. aşağıdakı məzmunda 576.3-cü və 576.4-cü maddələr əlavə edilsin:“576.3. Azərbaycan Respublikasında işaxtaran və işsiz şəxslərin işə düzəlməsində, habelə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə işə düzəlməsində vasitəçilik fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi şəxslər tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada və formada iş üçün müraciət edən və işlə təmin olunan şəxslərin sayı barədə məlumatların müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) təqdim edilməməsinə görə -beş yüz manatdan min manatadək məbləğdə cərimə edilir.576.4. Azərbaycan Respublikasında işaxtaran və işsiz şəxslərin işə düzəlməsində, habelə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə işə düzəlməsində vasitəçilik fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi şəxslər tərəfindən toplanılmış informasiya ehtiyatlarına dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanla (qurumla) elektron qaydada qarşılıqlı məlumat mübadiləsinin təmin edilməməsinə görə -beş yüz manatdan min manatadək məbləğdə cərimə edilir.”.İlham ƏliyevAzərbaycan Respublikasının PrezidentiMənbə: https://president.az/articles/34086
25 Avqust 2019
SHRM Instructor's Top 20 Test Tips: Part 2Last month, we published the first 10 test preparation and test-taking tips to help guide you on your certification journey. Here is the final set of tips. Of course, neither I nor SHRM nor anyone else can guarantee your exam results. But I hope that the two articles together produce a valuable roadmap to help you reach your goal.11.   HR means action!In the modern era of HR, we are expected to get things done and make things happen, to be proactive partners and leaders in our organizations—not sit and wait to be told what to do. The exam reflects this. Look for answers in which you are expected to act.12.   Use the strikethrough function and other tools that help you focus. Strike through "distractors," which are answers you believe to be incorrect. Eliminating incorrect options improves your focus on the remaining options, which may increase your chances of selecting the correct answer. Learn how to use strikethrough with the tutorial available on Prometric's website (requires Adobe Flash Player version 10.2.0 or later) and practice using the test-taking system before your exam date.13.   Use the flag function. Not sure what the answer is? Mark the question with a flag so you can return to it later. As you warm up through the exam, you may pick up hints from other questions and answers, or some piece of critical knowledge may get knocked loose from your memory, and you'll be able to come back to the flagged item. (How to use flags is something else you'll learn on the Prometric tutorial.)14.   Use the calculator. You don't have to do math in your head. There's a built-in calculator, so use it. (Practice using the calculator, too, on the Prometric tutorial.)15.   Use scratch paper. Scratch paper is provided by the testing center, so use it. Capture things while they are still in your short-term memory. Writing things down helps you see what you're doing, so scratch paper can also be useful for completing math calculations even if you use the calculator.16.   Know HR math processes. While we're discussing calculations, keep in mind that the four multiple-choice answers offered for a math question will often reflect how the numbers in the question itself are used. For example, if the question involves the numbers 4 and 3, the answers to choose from might be: 7 (4 plus 3); 1 (4 minus 3); 12 (4 multipliedby3); or 1.3 (4 dividedby 3). Learn the processes required for HR math.17.   Look for differentiator words in the questions. When you see differentiators—"least," "best," "quickest," "most important" and so on—use them to guide your analysis. These words require you to distinguish between a pretty good answer and the best answer.18.   Approach absolutes in the answers with caution. When you see absolutes—"all," "always," "only," "never" and the like—beware! Absolutes in HR are unlikely and are just as unlikely to be correct answers on the exam. After all, how many things have you encountered in your career that are always or never true?19.   Answer every question. Not answering is a bad idea: Don't leave questions unanswered. There's no penalty if you answer incorrectly—points are not taken away—so take a guess. It can't hurt, and you might guess correctly. (Of course, if you think you can guess your way through the whole exam, guess again! Refer to the very first test tip in Part 1, which discusses how many hours of preparation time you should plan for.)20.   Watch your time. Keep your eye on the timer at the top of your screen. Don't dwell on one question for too long; in doing so, you might run out of time, sacrificing your chances of answering other questions correctly later. Remember, you have four hours to answer 160 questions, an average of one-and-a-half minutes (90 seconds) per question. Pace yourself.I promised you 20 tips, but here's a bonus!21.   Don't second-guess yourself. Your first answer is usually correct, so don't change an answer once you've completed a question unless you have a very good reason to do so. There's no need for concern, for instance, if you've chosen the same multiple-choice letter for several answers in a row—say, three or four consecutive "B" answers. Don't go back and change any of them because you're afraid that the "B" repetition means one must be wrong. That's not an indicator of anything! Your choices are either correct or incorrect based on your understanding of each question and its answer options.I assure you that because the SHRM certification exam is very challenging, it's incredibly rewarding when you pass! If you succeed, you'll be thrilled to add SHRM-CP or SHRM-SCP after your name on your business card, LinkedIn profile, e-mail signature and everywhere else!Here's to your success!By Adam R. Calli, SHRM-SCP
21 Avqust 2019
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının QanunuAzərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 8 (I kitab), maddə 583; 2001, № 7, maddə 454, № 9, maddə 576, № 12, maddə 734; 2002, № 5, maddə 249, № 12, maddə 707; 2003, № 8, maddə 425, № 12 (I kitab), maddə 671; 2004, № 1, maddə 1, № 11, maddə 887, № 12, maddə 980; 2005, № 2, maddə 61, № 8, maddə 688, № 12, maddə 1081; 2006, № 12, maddələr 1005, 1026; 2007, № 1, maddə 4, № 6, maddə 597, № 8, maddə 745, № 11, maddə 1053, № 12, maddə 1192; 2008, № 7, maddə 602, № 11, maddə 960; 2009, № 7, maddə 506; 2011, № 1, maddə 14, № 7, maddələr 588, 603, № 12, maddə 1115; 2012, № 6, maddələr 500, 513, № 7, maddə 652, № 9, maddə 841, № 12, maddə 1226; 2013, № 2, maddə 91, № 4, maddə 366, № 11, maddə 1278, № 12, maddələr 1483, 1486, 1495; 2014, № 2, maddələr 94, 98, № 6, maddə 608, № 7, maddə 770, № 8, maddə 957, № 10, maddə 1158, № 12, maddə 1525; 2015, № 1, maddə 11, № 12, maddə 1433; 2016, № 2 (I kitab), maddə 207, № 3, maddələr 396, 402, № 5, maddə 848, № 6, maddələr 973, 974, 1015, № 7, maddə 1245, № 10, maddə 1603, № 11, maddələr 1752, 1792, 1793, № 12, maddələr 2001, 2037, 2046; 2017, № 2, maddə 146, № 5, maddələr 695, 723, 737, № 6, maddə 1055, № 7, maddə 1304, № 8, maddə 1509, № 12 (I kitab), maddələr 2219, 2251, 2270; 2018, № 2, maddə 149, № 5, maddə 863, № 6, maddə 1193, № 7 (I kitab), maddələr 1414, 1427, № 10, maddə 1962, № 11, maddələr 2186, 2210, № 12 (I kitab), maddələr 2498, 2509; 2019, № 1, maddə 30, № 4, maddə 590; Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 29 mart tarixli 1551-VQD nömrəli, 9 aprel tarixli 1559-VQD və 1562-VQD nömrəli, 3 may tarixli 1575-VQD və 1584-VQD nömrəli qanunları) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:1.1. 22-1.1-ci maddədə “50 faizi” sözləri “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən hissəsi” sözləri ilə əvəz edilsin;1.2. aşağıdakı məzmunda 22-1.3-cü maddə əlavə edilsin:“22-1.3. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) bu Qanunun 22-1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan mənbələr hesabına gəlirlərinin faktiki daxilolmalarının məbləği büdcə sistemi haqqında qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada proqnozlaşdırılan gəlirlərinin məbləğindən az olduqda, bu fərq hər il üçün Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi haqqında qanunu ilə təsdiq edilən dövlət büdcəsinin gəlirləri üzrə vergi orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan daxilolmalardan artıq daxil olan vəsait (neft-qaz sahəsində fəaliyyət göstərən vergiödəyiciləri (podratçılar), “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun mədaxil mənbələri üzrə daxilolmalar, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilmiş qaydada şəhər və rayonlar üzrə vergi orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan daxilolmalardan büdcə ilinin sonuna artıq daxil olan vəsaitin onların sərəncamında saxlanılan və istifadəsinə verilən hissəsi istisna olmaqla) hesabına müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) hesabına köçürülür.”.1.3. 102.1.14.15-ci maddəyə “hərbi qulluqçulara” sözlərindən sonra “, hakimlərə” sözü əlavə edilsin;1.4. 102.1.17-ci maddədən “və hakimlərə” sözləri çıxarılsın.Maddə 2. Qanunun qüvvəyə minməsi2.1. Bu Qanunun 1.1-ci və 1.2-ci maddələri 2019-cu il yanvarın 1-dən tətbiq edilir.2.2. Bu Qanunun 1.3-cü və 1.4-cü maddələri 2019-cu il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir.İlham ƏliyevAzərbaycan Respublikasının PrezidentiBakı şəhəri, 12 iyul 2019-cu il.Mənbə: https://president.az/articles/34052 
21 Avqust 2019
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının QanunuAzərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 1-ci və 16-cı bəndlərini rəhbər tutaraq, “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 29 iyun tarixli 1196-VQ nömrəli Qanununun icrasını təmin etmək məqsədilə qərara alır:1. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 4, maddə 213; 2001, № 3, maddə 143, № 6, maddə 362, № 11, maddələr 672, 679, № 12, maddə 731; 2002, № 1, maddə 2, № 5, maddə 241, № 6, maddə 328; 2003, № 1, maddələr 9, 23; 2004, № 1, maddə 10, № 2, maddə 57, № 3, maddə 133, № 6, maddə 413, № 7, maddə 505, № 9, maddə 672, № 12, maddə 981; 2005, № 3, maddə 151, № 4, maddə 278, № 7, maddə 560, № 10, maddə 874, № 11, maddə 1001, № 12, maddə 1094; 2006, № 3, maddələr 220, 222, № 5, maddə 385, № 11, maddə 923, № 12, maddələr 1004, 1025, 1030; 2007, № 5, maddələr 401, 437, № 6, maddə 560, № 8, maddə 756, № 11, maddələr 1049, 1053; 2008, № 3, maddə 156, № 7, maddələr 600, 602, № 10, maddə 887, № 11, maddə 960; 2009, № 2, maddə 48, № 5, maddə 294, № 6, maddə 399, № 12, maddələr 949, 969; 2010, № 2, maddələr 70, 75, № 4, maddə 275; 2011, № 1, maddə 11, № 2, maddələr 70, 71, № 6, maddə 464, № 7, maddə 598; 2012, № 11, maddə 1054; 2013, № 2, maddələr 89, 101, № 11, maddə 1268; 2014, № 2, maddə 92, № 10, maddə 1162, № 11, maddə 1339, № 12, maddə 1527; 2015, № 2, maddə 97, № 3, maddə 250, № 6, maddə 680; 2016, № 2 (I kitab), maddələr 190, 201, № 5, maddə 847, № 11, maddə 1767; 2017, № 6, maddələr 1031, 1048; № 12 (I kitab), maddələr 2187, 2189; 2018, № 1, maddə 13, № 6, maddə 1155, № 7 (I kitab), maddələr 1380, 1408, № 12 (I kitab), maddə 2532; 2019, № 1, maddə 35, № 4, maddə 570; Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 29 mart tarixli 1551-VQD nömrəli və 9 aprel tarixli 1562-VQD nömrəli qanunları) 12-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin “x” bəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və həmin hissəyə aşağıdakı məzmunda “ı” bəndi əlavə edilsin:“ı) “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulan vəzifələrin həyata keçirilməsini təmin etmək.”.İlham ƏliyevAzərbaycan Respublikasının PrezidentiBakı şəhəri, 12 iyul 2019-cu il.Mənbə: https://president.az/articles/34050 
16 Avqust 2019
SHRM Instructor's Top 20 Test Tips: Part 1Advice on preparing for and taking the SHRM certification examTime commitment. People who have succeeded on the SHRM certification exam report investing between 120 to 160 hours in their preparation. (That's a solid month: four weeks at 40 hours a week.) You might spend as little as 60 hours or as much as 180 hours—adjust as needed. But remember that hours alone aren't a guarantee of success; the time needs to be well-spent. Keep this in mind as you build your study plan. Look for moments you can steal—use your lunch break to work online in the SHRM Learning System, go out to your car and read a little, and never be without your flashcards (more on that below). It all adds up.Practice questions. The more practice questions you answer, the better prepared you'll be. Some of my students have found non-SHRM resources like study apps Quizlet and Kahoot to be helpful in this area.Explanations of answers. The online SHRM Learning System has many practice questions for both the SHRM-CP and SHRM-SCP practice module exams and finals. After you answer the questions, you'll see explanations for why the correct answers are correct and why the others are wrong. This will help you refine your thinking.No shortcuts. A word of warning: While practice exams are helpful, they're not a replacement for studying and learning. Some students become overconfident when they repeatedly take practice exams and see their scores improving—but they aren't learning the content, they're just memorizing those exams! Don't mislead yourself. You've got to do the reading, attend the classes, take notes and study them. On this exam (as in life!), there are no shortcuts to success.Flashcards. Become best friends with your flashcards. Whether you choose to print them out and cut them up or download them to an e-reader, always have them with you. That way, you can make good use of small bits of unexpected available time—waiting for a meeting to begin, standing in line at the store, etc. Flashcards help you remember concepts and definitions. If you understand a concept and know a definition, you've got a shot at answering an exam question correctly. (Flashcards are not enough on their own. But if you don't know a concept or definition when you're taking the exam, your chances of answering a question correctly are low.)Learning through stories. Throughout history, humanity has always learned through stories, whether sharing ancient lore around a fire or tales from a pulpit. People retain lessons when they can connect to them. Knowing the story behind SHRM exam content can be helpful as well. For example, there are stories behind key employment laws and court cases. What happened to Willie Griggs that made Griggs v. Duke Power a landmark decision? Why is what happened to the namesake of the Lilly Ledbetter Fair Pay Act relevant today? While the SHRM certification exams won't test you on such stories per se, you might encounter related questions. If knowing the stories helps you retain the knowledge, search online and read all about them.Discussions and study groups.SHRM Connect is an online community for SHRM members to discuss all kinds of HR topics. Search for the "SHRM Certification Prep Group." For those of you who like to work in a study group, you might be able to find or start one in your area using this platform. Plus, it's a good networking opportunity—a double payoff.Now that you've read some tips on test preparation, here are a few tips for test taking:Trial run. A tutorial available on Prometric's website (available here; requires Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater) allows you to try out the test-taking platform before you take the actual test. Do a generic mini-test to use the highlight, strikethrough and flag functions and more. Becoming familiar with the system before the day of the exam will improve your confidence greatly.Long questions. It's easy to get distracted by all the information in situational judgment test items or long narrative questions on the exam. Stop to identify what the question truly is. Be sure to pick out the exact question you're being asked to answer.Multipart questions. If you encounter a block of text on the exam followed by multiple questions relating to it, different parts of that text will be useful for answering different questions. Use the highlight function to mark what stands out to you—what is relevant to each question—one by one. Erase the highlight when you've answered the question, then highlight the new material that relates to the next question and so on.
HRclub.az
TEL: +994552200822
site by