Human is the best capital
BLOG
03 Fevral 2019
Azərbaycan Respublikasında əlillərin problemləri üzrə kompleks proqramın həyata keçirilməsi haqqındaAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARIBazar iqtisadiyyatına keçid dövründə respublikanın sosial-iqtisadi həyatında baş verən dəyişikliklər şəraitində əhalinin daha həssas təbəqəsi olan əlillərə qayğının artırılmasını və onların sosial-iqtisadi mənafelərinin müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti qərara alır:1. “Azərbaycan Respublikasında əlillərin problemləri üzrə kompleks proqram” təsdiq edilsin.2. İqtisadiyyat Nazirliyinə, Maliyyə Nazirliyinə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, Səhiyyə Nazirliyinə, Təhsil Nazirliyinə, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə, Ticarət Nazirliyinə, Gənclər və İdman Nazirliyinə, yerli icra hakimiyyəti orqanlarına, aidiyyəti idarə və təşkilatlara tapşırılsın ki, proqramda nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etsinlər.Baş nazir S. HüseynovBakı şəhəri, 10 may 1994-cü il                   № 185Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin1994-cü il 10 may tarixli 185 nömrəli qərarı iləTƏSDİQ EDİLMİŞDİRAzərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleksP R O Q R A M1. Əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların  sosial müdafiəsi sisteminin məqsəd və vəzifələriBazar münasibətlərinə keçid şəraitində respublikanın iqtisadi və sosial həyatında baş verən dəyişikliklərlə əlaqədar əhalinin, xüsusilə onun ən çox qayğı tələb edən təbəqəsi olan əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiəsi mərkəzi və yerli dövlət idarəetmə orqanlarının qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biridir.“Əlillərin sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar bu sahədə müəyyən işlər görülsə də, istehsalın həcminin azalması, qiymətlərlə gəlirlər arasında tarazlığın pozulması və bir sıra digər obyektiv və subyektiv səbəblər üzündən respublikada yaşayan 240 min əlilin və sağlamlıq imkanları məhdud uşağın bir çox problemləri həll olunmamış qalır, yaşayış minimumu ilə minimum əmək haqqının səviyyəsi arasında olan fərqin artması nəticəsində bütün kateqoriyalardan olan əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların, əmək şikəstlərinin, ümumi xəstəlik nəticəsində əlil olan və ya sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən olunan şəxslərin, hərbi əlillərin, karların və korların minimum həyat səviyyəsinin təmin olunmasında böyük çətinliklər mövcuddur.Cəmiyyətin əmək qabiliyyətini itirmiş üzvləri üçün təxirəsalınmadan etibarlı sosial təminatlar sistemi yaradılmalı, yaşayış minimumundan aşağı olmayan həyat səviyyəsini təmin etmək məqsədilə pensiya, müavinət, təqaüd və başqa sosial ödənişlərdən əlavə ictimai istehlak fondlarından imtiyazlı istifadə, pul gəlirlərinin indeksləşdirilməsi, müxtəlif növ dotasiyalar və güzəştli qiymətlərə satılan məhsullar hesabına əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiəsi həyata keçirilməlidir.Yerli idarəetmə orqanları sosial müdafiə sisteminin dövlət yardımı (pensiya, müavinət və sosial ödəmə şəkilində) əsasında əhalinin əmək qabiliyyəti olmayan və sosial cəhətdən zəif təmin olunan təbəqəsi olan əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların həyat səviyyəsinin aşağı düşməsinə yol verilməməli, bu məqsədlər üçün sosial təminatları gücləndirməli, əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların bacara biləcək əmək və əlavə gəlir əldə etmək hüquqlarını müdafiə etməlidirlər.Mərkəzi və yerli hakimiyyət orqanları və əmək kollektivləri səviyyəsində təminatların inteqrasiyası, onların vahid sosial müdafiə sistemində birləşdirilməsi təmin olunmalıdır.Respublika səviyyəsində dövlət orqanları tərəfindən əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiə sisteminin formalaşmasının ümumi prinsipləri müəyyənləşdirilməli, respublika üzrə hesablanmış yaşayış minimumu" əsasında sosial təminatların: əmək haqqının, pensiyaların, müavinətlərin, təqaüdlərin minimumu təyin olunmalıdır. Bu təminatlar respublikanın bütün ərazisində məcburi həyata keçirilməli, yerli hakimiyyət orqanları, müəssisə və təşkilatların əmək kollektivləri yerli şəraitləri və xüsusiyyətləri nəzərə almaqla əlillərin yaşayış səviyyəsini yüksəltmək üçün əlavə sosial yardım fondları yaratmaq istiqamətində məqsədyönlü iş aparmalıdırlar.Əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların ən vacib sosial-məişət ehtiyaclarının ödənilməsində onların şəxsi gəlirlərinin rolu gücləndirməli, ictimai istehlak fondları ilk növbədə əlillərə və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara sosial yardım edilməsinə yönəldilməlidir.Sosial normativlər əsasında bu fondların hesabına göstəriləcək pulsuz yardımların və xidmətlərin təminatlı səviyyəsi müəyyənləşdirilməli, həmin fondların formalaşması və bölüşdürülməsi onların strukturlarında əsaslı dəyişikliklər etməyə və əhalinin əmək qabiliyyəti olmayan təbəqələrinin müdafiəsinə yönəldilən vəsaitlərin payının artmasına şərait yaratmalıdır.Əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiəsi üçün çevik sistem yaradılmalı, bu sistem bazar münasibətləri şəraitində sosial-iqtisadi proseslərin inkişaf dinamikasını nəzərə alınmalı, sosial gərginliyin yaranmasının mümkün ola biləcək səbəblərinin profilaktikasını təmin etməli, sosial sahədə baş verə biləcək mənfi hallar və təzahürləri qabaqlamalıdır.Əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiəsini təmin etmək üçün yerli proqramların işlənib həyata keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yerli proqramların həyata keçirilməsində müxtəlif sosial yardım fondlarından əlillər və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün ərzaq və qeyri-ərzaq mallarına imtiyazlar (pulsuz və yaxud güzəştlə), talonlar tətbiq edilməsindən; onların dərmana, mənzilə, kommunal xidmətlərinə, məktəbəqədər təhsil müəssisələrindən istifadə etməyə görə verilən haqdan bütünlüklə və ya qismən azad olunmasından; tənha əlillər və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xeyriyyə yeməkxanaları qovşağının təşkilindən; onlara mənzil sahəsi alınmasına və fərdi tikinti üçün güzəştli kredit və borcların verilməsindən; şəxsi yardımçı və ya kəndli (fermer) təsərrüfatının yaradılması üçün torpaq sahələrinin ayrılmasından geniş istifadə olunmalıdır.Bu sahələrdə tədbirlərin işlənib hazırlanması üçün yerli idarəetmə orqanlarının tərkibində müvafiq bölmələrin yaradılması, müəssisə, idarə və təşkilatların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi işində əlillər və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar cəmiyyətlərinin fəaliyyətinin canlandırılması məqsədəuyğun məsələlərlə həll olunmalıdır. Əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiəsinin təmin edilməsi yolunda rayon və şəhərlərdə sosial proqramlar fondunun yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu fondlarda dövlət büdcəsinin vəsaitləri, yerli müəssisə, təşkilat və kooperativlərin ayırmaları, borc və kreditlər üçün alınan faiz haqqları, ictimai təşkilatların və ayrı-ayrı vətəndaşların xeyriyyə məqsədilə aldıqları pul vəsaitləri toplana bilər.2. Əlillərin işə düzəldilməsi və onların əməyindən istifadə edilməsiƏlillərin sosial müdafiəsinin təşkili işində onların işə düzəldilməsi və əməyindən istifadə üçün müvafiq şərait yaradılması əsas istiqamətlərdən biri olmalıdır.Yerli idarəetmə orqanları, əlillərin ictimai təşkilatları ərazilərində fəaliyyət göstərən idarə, müəssisə və təşkilatlarda münasib boş iş yerlərini müəyyənləşdirməli, əlillərin birinci növbədə işə düzəldilməsini təmin etməlidirlər.Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və onun yerli orqanları sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan vətəndaşlar üçün kvota ilə müəyyən edilmiş iş yerlərinə həkim-əmək ekspert komissiyasının rəyinə əsasən əlillərin göndərilməsini təmin etməli, müvafiq nazirliklər, baş idarələr, konsernlər, əlillərin ictimai təşkilatları ilə birlikdə Azərbaycan Respublikasında Əhalinin Məşğulluğu haqqında Qanunun tələblərinə müvafiq olaraq ərazi və respublika məşğulluq proqramlarında əlillərin işləməsi üçün xüsusi müəssisə, sex, sahə və iş yerləri yaradılmasını nəzərdə tutmalıdırlar.Yeni istifadəyə verilən müəssisələr və sexlərdə əlillərin əmək qabiliyyətlərinə uyğun olaraq iş yerləri müəyyənləşdirilməli, onlar işə qəbul edildikdən sonra əhalinin digər təbəqələrinin işə götürülməsinə başlanmalıdır. Nazirliklər və idarələr ictimai bina və qurğuların, eləcə də əlillərin işləməsi üçün nəzərdə tutulan binaların layihələşdirilməsində, həmçinin tikilməkdə və istifadədə olan binalarda, əlillərin bu binalara rahat daxil ola bilmələri və otaqlardan istifadə etmələri üçün əlillərin ictimai təşkilatları ilə razılaşdırılmış xüsusi qurğuların tətbiqini təmin etməlidirlər.3. Əlillərin reabilitasiyası və sağlamlığının möhkəmləndirilməsiYerli idarəetmə orqanları və müvafiq nazirlik, baş idarələr əlillərin bərpa müalicəsini təşkil etmək və baş verəcək xəstəliklərin qarşısını almaq məqsədilə sənaye müəssisələrinin, kolxoz və sovxozların, əmək kollektivlərinin razılığı ilə mövcud binaların hesabına sağlamlıq mərkəzləri və bədən tərbiyəsi-sağlamlıq kompleksləri yaratmalıdırlar.Əlillərin ailəvi istirahəti üçün pansionatlar, istirahət evləri və digər sağlamlıq müəssisələri şəbəkəsinin genişləndirilməsi təşkil edilməlidir.Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi müvafiq nazirlik, baş idarə və yerli idarəetmə orqanları ilə birlikdə respublikanın regionları və ən mühüm xalq təsərrüfatı sahələri üzrə ilkin əlilliyin strukturunu və əlillərin tibbi sosial reabilitasiyasının vəziyyətini dərindən təhlil etməlidir.Əlilliyin profilaktikası və əmək qabiliyyətinin bərpa edilməsi sahəsində görüləsi işlər aşağıdakıları əhatə etməlidir:tibbi xidmətin əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılması;sənaye və kənd təsərrüfatında əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması;ətraf mühitin mühafizəsi, ekoloji təmizliyin qorunması;ana və uşaqların mühafizəsi;sağlam həyət tərzinin geniş tətbiqi;yol-nəqliyyathadisələrinin qarşısının alınması və bu məqsədlə bütün növ nəqliyyat vasitələri sürücülərinin hazırlıq kurslarının işinin əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılması və yol örtüyünün qaydaya salınması;uşaq travmatizminə qarşı mübarizə;əhali arasında baş verə biləcək təbii fəlakətlərdən (zəlzələ, tufan, daşqın və s.) qorunmaq üçün lazımı təlim keçirilməsi;şəhər və rayon kommunal təsərrüfat xidmətinin lazımi texnika və nəqliyyatla (qar təmizləyən, qum səpən və s. maşınlar) təmin olunması.Yerli idarəetmə orqanları aidiyyəti səhiyyə müəssisələri ilə birlikdə yaşayış yerlərində əmək qabiliyyəti olmayan vətəndaşlara həkimlərin və tibb bacılarının müntəzəm nəzarətini təmin etməlidirlər. Tibb tədris müəssisələrinin şagirdlərinin tələbələrin vətəndaşlara evlərdə tibbi-sosial yardım göstərməyə cəlb olunmaları diqqətəlayiqdir. Əlillərə yardım edilməsi üçün sahə xəstəxanalarından istifadə edilməli, əlillər üçün internat evlər ixtisaslı tibb kadrları ilə komplektləşdirilməlidir.Əlillərə sağlamlıq ocaqlarına göndərişlərin verilməsi mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilməlidir.4. Əlillərin təhsilə cəlb edilməsi məsələləriBütün kateqoriyalardan olan əlillərin məşğulluğunu təmin etmək üçün onlar ilk növbədə təhsil sisteminə cəlb olunmalıdırlar. Əlillərin kateqoriyalardan asılı olaraq təhsilin müxtəlif formaları təşkil edilməli, fiziki cəhətdən zəif inkişaf etmiş, ruhi əsəb xəstəliklərinə tutulmuş, lal, kar və kor uşaqlar üçün mövcud xüsusi məktəblərin maddi-texniki bazası möhkəmləndirilməli, əmək əlilləri üçün ixtisasartırma kursları təşkil olunmalıdır. Bu kateqoriyadan olan əlillərin təhsili ilə bağlı bütün məsələlər dövlət səviyyəsində həll edilməli və onların maliyyələşdirilməsi dövlət hesabına həyata keçirilməlidir.5. Əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiəsinə yönəldilmiş tədbirlərTədbirlərİcra müddətiMəsul idarə və təşkilatlar5.1. Əmək məşğulluğunun təmin edilməsiƏlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların aktiv məşğulluğunun təmin edilməsi məqsədilə müvafiq istehsal müəssisələrində əlil işçilərin kvotasının müəyyən edilməsidaimiYerli icra hakimiyyəti orqanları,Əlillər cəmiyyətləri,Həmkarlar ittifaqlarıMüəssisələrdə işçilərin və ya ştatın ixtisarı vaxtı bütün kateqoriyalardan olan əlillərə və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara öz peşələri üzrə işdə qalmaq hüququ, müəssisə fəaliyyətini dayandırdıqda və ya ləğv etdikdə əlillərin işə düzəlməsinə üstünlük verilməsidaimiNazirliklər, komitələr, şirkətlər, konsernlər, baş idarələr, müəssisə və təşkilatlar *Əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların fərdi əmək fəaliyyətinə cəlb edilməsinin genişləndirilməsidaimiMüəssisə və təşkilatlar,Yerli icra hakimiyyəti orqanları, Respublika Baş Məşğulluq İdarəsiİşçilərin sayının 30 faizdən çoxu əlillər və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar olan müəssisələrin xammalda təchizatının ilk növbədə və tam həcmdə təmin edilməsidaimiİqtisadiyyat Nazirliyi, Material Ehtiyatları Nazirliyi, ”Xalq üçün mallar” Dövlət Konserni və digər təchizat təşkilatlarıMüəssisələrin sərbəst vəsaitinin kollektivlərin razılığı ilə ilk növbədə əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların işlə təmin olunacaqları yeni sexlərin tikilməsinə, mövcud istehsalatların yenidən qurulmasına sərf edilməsidaimiMüəssisə və təşkilatlarGözdən əlil və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaq məktəbyaşlı uşaqların uçotunun dəqiqləşdirilməsi ehtiyac olduğu hallarda onlara Brayl yazı sisteminin öyrədilməsi və xüsusi təhsil müəssisələrində təlimə cəlb edilməsi üzrə təşkilatı tədbirlərin görülməsi1994-1995-ci tədris ilindən başlayaraqTəhsil Nazirliyi,Səhiyyə Nazirliyi,Yerli icra hakimiyyəti orqanlarıXüsusi musiqi təhsili olan I və II qrup gözdən əlil və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaq vətəndaşların müxtəlif klub və mədəniyyət evlərində müvafiq işlə təmin edilməsi1994-cü ildən başlayaraqMədəniyyət NazirliyiAzərbaycan Korlar Cəmiyyətinin massaj məktəbini bitirmiş I və II qrup gözdən əlil və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaq gənclərin müvafiq səhiyyə müəssisələrində işlə təmin edilməsidaimiSəhiyyə NazirliyiGəncə, Qazax, Mingəçevir, Naxçıvan, Salyan Şəki, Lənkəran və s. şəhərlərdə mərkəzi kitabxanaların nəzdində kor oxucular üçün şöbələr təşkil edilməsi, bu şöbələr üçün korlar əlifbası ilə yazılmış və səsli kitablar alınması üçün lazımi vəsait ayrılmasıII-III rüb1994-cü ilMədəniyyət Nazirliyi,Təhsil Nazirliyi,Yerli icra hakimiyyəti orqanları,Maliyyə NazirliyiAzərbaycan Korlar və Karlar cəmiyyətlərinin müəssisələrində əlillərin işlə daimi təmin edilməsi üçün Rusiyadan Baltikyanı və digərölkələrdən “A”, “B”, “Q” tipli karton, perfokart, dəmir qapaqların hazırlanması üçün rezin halqalar, polistirol, süni saplar (kapron, elastik), tikiş sapları, müxtəlif markalı dəmir və məftillər və s. kimi xammal və materialların alınması üçün valyuta ayrılması1994-cü ilİqtisadiyyat Nazirliyi,Maliyyə Nazirliyi,Respublika Milli Bankı,Səhmdar Kommersiya Sənaye-İnvestisiya Bankı5.2. Əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiəsiMinimum əmək haqqının yeni səviyyəsi müəyyən edilərkən əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların pensiyalarının ona uyğunlaşdırılmasının təmin edilməsidaimiƏmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi,Əhalinin pul gəlirləri indeksləşdirildikdə əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların pensiyalarının indeksləşdirilməsini, pensiyaların artırıldığı halda əlillərin pensiyalarının yenidən hesablanmasının vaxtında həyata keçirilməsidaimiƏmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi,1990-cı ilin 19-20 yanvar Bakı hadisələrində, Qarabağın dağlıq hissəsində və Ermənistanla həmsərhəd rayonlarda münaqişə zamanı əlil və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaq olanlar, müharibə əlilləri və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar, Çernobıl əlilləri və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar , Əfqanıstanda xidmətlə əlaqədar əlillər və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün diş protezlərinin (qiymətli metallardan hazırlanan protezlər istisna edilməklə) pulsuz hazırlanması və pulsuz təmir olunması daimiSəhiyyə NazirliyiMüvəqqəti əmək qabiliyyətini itirmiş işləyən əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların xəstəlik vərəqələri üzrə günlərin ümumi iş stajından asılı olmayaraq orta aylıq əmək haqqının 1,5 misli həcmində ödənilməsidaimiƏmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Müəssisə və təşkilatlarBütün kateqoriyalardan olan əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarınyaşadıqları Dövlət mənzil fonduna məxsus mənzillərin onların şəxsi mülkiyyətinə növbədənkənar, pulsuz (əvəzi ödənilmədən) verilməsidaimiYerli icra hakimiyyəti orqanları,Müəssisə və təşkilatlar“Əlillərin Sosial Müdafiəsi haqqında” Qanuna müvafiq olaraq, rabitə xidməti sahəsində nəzərdə tutulmuş güzəştlərə sözsüz əməl olunmasının təmin edilməsidaimiRabitə NazirliyiƏlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların mənzil-tikinti kooperativlərinə, kollektiv qarajların və nəqliyyat vasitələri üçün dayanacaqların tikilməsi, istismarı və onlara texniki xidmət üzrə kooperativlərə, bağçılıq yoldaşlıqlarına ilk növbədə qəbul olunmasının, hazır bağ evləri və ya onları tikmək üçün materiallarla təchizatının təşkil olunmasıdaimiYerli icra hakimiyyəti orqanları,Material Ehtiyatları Nazirliyi,“Azərtikintimaterialsənaye”Dövlət KonserniBütün kateqoriyalardan olan əlilləri və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün fərdi mənzil tikintisinə növbədənkənar torpaq və bağ sahələri ayrılması1994-cü ildən başlayaraqYerli icra hakimiyyəti orqanlarıƏlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların dövlət fərdi avtomobildayanacaqlarından pulsuz istifadədaimiYerli icra hakimiyyəti orqanlarıXüsusi məktəblərdə təhsil alan eşitmə və görmə qabiliyyəti qüsurlu, dayaq-hərəkət funksiyaları pozulmuş uşaqlara dövlət hesabına fərdi eşitmə aparatları, eynəklər, müvafiq hərəkət vasitələrinin verilməsi və protezlərin düzəlməsinin təmin edilməsidaimiYerli icra hakimiyyəti orqanları,Ticarət NazirliyiƏlillər və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi mağazaların az tapılan ərzaq (yağ, ət, süd, düyü, kartof, soğan çay, meyvə, şəkər və tozu, yumurta) və sənaye (mebel, uşaq, qadın, kişi paltarları ayaqqabı) malları ilə təchiz olunmasının yaxşılaşdırılmasıdaimiYerli icra hakimiyyəti orqanları,Ticarət NazirliyiQocalar və ruhi əsəb internat evlərin lazımi dərman preparatları ilə təmin edilməsidaimiƏmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyiİşləyən əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların həyatının bədbəxt hadisələrdən sığortasının idarə, müəssisə və təşkilatların xüsusi vəsaiti hesabına ödənilməsidaimiMüəssisə və təşkilatlar5.3. Əlillərə və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara əlavə sosial yardım göstərilməsiKar əlillərin asudə vaxtlarının səmərəli və yüksək səviyyədə təşkil edilməsi məqsədilə Azərbaycan Karlar Cəmiyyətinin idarələrinin müvafiq mədəniyyət evlərinə, stadionlara və idman meydançalarına və qurğularına, istirahət ocaqlarına təhkim edilməsi, bu obyektlərin lazımı texniki-surdoloji avadanlıqlarla təchiz olunmasıII-III rüb 1994-cü ilMədəniyyət və Turizm Nazirliyi,Dövlət Bədən Tərbiyəsi vəİdman Komitəsi,Yerli icra hakimiyyəti orqanlarıƏlillər və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara evlərinə və pansionatlara, xüsusi uşaq internatlarına, respublikanın mədəniyyət və incəsənət müəssisələri, uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin təhkim olunması, hamiliyə götürülmüş sosial-səhiyyə ocaqlarında müntəzəm olaraq bayramlar, konsert və tamaşalar, görüşlər, söhbətlər, muzey, şəkil qalereyaları və kitabxana fondlarından səyyar sərgilər, habelə xeyriyyə tədbirlərinin həyata keçirilməsidaimiMədəniyyət və Turizm NazirliyiKar əlillərin öz vəsaitləri hesabına payçılıq yolu ilə tikdikləri 1356 kv.m yaşayış evlərinin, bölgü ilə Karlar Cəmiyyətinə ayrılmış və qanunsuz zəbt olunmuş 18 mənzilin Azərbaycan Karlar Cəmiyyətinə qaytarılması1994-cü ilBakı şəhəri İcra HakimiyyətiAzərbaycan Karlar Cəmiyyətinin idarəetmə aparatının yerləşdirilməsi üçün münasib bina ayrılması1994-cü ilBakı şəhəri İcra Hakimiyyəti1990-1991-ci illərdə Korlar Cəmiyyəti üçün payçılıq yolu ilə tikilən 1713 kv.m mənzil sahəsinin cəmiyyətə verilməsi məlum hadisələr zamanı boşalmış, cəmiyyətə məxsus 44 erməni mənzillərinin gözdən şikəst əlillərə paylanması üçün Azərbaycan Korlar Cəmiyyətinə qaytarılması, Bakı şəhər İcra hakimiyyətinin 28.10.92-ci il tarixli 1747 nömrəli sərəncamı ilə cəmiyyətə ayrılmış sahədə 6 bloklu 9 mərtəbəli yaşayış binasının tikintisinin təmin olunması1994-cü ilBakı şəhəri İcra HakimiyyətiƏlillər və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar, Korlar və Karlar cəmiyyətlərinin mərkəzi idarələrinin və onların rayonlarındakı idarələrinin nəzdindəki alqı-satqı kommersiya, istehsal və digər xarakterli müəssisələrin yaradılması və bu məqsədlər üçün bina, torpaq sahəsi, texniki avadanlıqlar, maliyyə yardımı və faizsiz kredit ayrılması1994-cü ildən başlayaraqYerli icra hakimiyyəti orqanları,Sənaye-İnvestisiya və Aqrar-Sənaye Səhmdar Kommersiya banklarıKorlar Cəmiyyətinin 1980-cı ildə Zabrat qəsəbəsində tikintisi başlamış istehsalat məişət kompleksinin hazırlayıcı-ştamplama sexinin və yataqxanasının tikintisinin başa çatdırılması1994-1995-ci illər“Azərsənayetikinti”Dövlət Şirkəti1990-1991-ci illərdə Karlar Cəmiyyəti üçün Zərdabi küçəsi 2591 kvartalındakı tikintisi başlamış yaşayış binasının və 3593 kvartalındakı mədəniyyət evinin tikintisinin başa çatdırılması1994-1995-ci illərBakı şəhər İcra hakimiyyətiDayaq-hərəkət funksiyaları pozulmuş əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarınümumi istifadədə olan obyektlərdən (idman qurğuları, ictimai binalar, səhiyyə, mədəni-kütləvi və istirahət ocaqları, aeroport, dəmir yolu vağzalı, dəniz limanı və s.) maneəsiz istifadə etmələri üçün şərait yaradılmasıdaimiMüəssisə və təşkilatlarYerli icra hakimiyyəti orqanlarıŞəhər nəqliyyatında dayaq hərəkət funksiyaları pozulmuş və eləcə də velo-araba ilə hərəkət edən əlillər və  ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün dayanacaqların, xüsusi qrafiklə hərəkət edən uyğunlaşdırılmış avtobus marşrutlarının təşkil edilməsi daimiYerli icra hakimiyyəti orqanlarıProtez ortopedik bərpaetmə mərkəzinin tikintisinin başa çatdırılması1994-cü ilinI yarımilliyi“Azərsənayetikinti”Dövlət ŞirkətiAraba ilə hərəkət edən əlillər üçün münasib hündürlükdə telefon avtomatlarının quraşdırılmasıII-III rüb 1994-cü ilRabitə NazirliyiƏlillər üçün xüsusi apteklərin,yanacaqdoldurma stansiyalarında ayrıca bölmələrin təşkil edilməsi1994-cü ilSəhiyyə Nazirliyi,Dövlət Yanacaq KomitəsiƏl ilə idarə edilən avtonəqliyyat üçün xüsusi dayanacaqların yaradılması, onlara xidmət üçün texniki stansiyaların təşkili1994-cü ilDövlət Yol Polisi,Yerli icra hakimiyyəti orqanları,AvtoVAZİntensiv küçə hərəkəti zonalarında korlar üçün səsli svetafor siqnallarının və bu yollarda sürücülərin diqqətli olması üçün əlavə yol işarələrinin qoyulması1994-cü ilDövlət Yol PolisiDayaq-hərəkət funksiyaları pozulmuş əlillərə və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara onların mənzillərində məişət xidmətinin təşkil edilməsi (bərbər, dərzi və s.)daimiƏmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi,“Xidmət” Konserni5.4. Əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların  gəlirlərinin müntəzəm artmasının təmin edilməsiİşçilərinin sayının 30 faizdən çoxunu əlillər təşkil edən müəssisələrin məhsulların idxal və ixracı zamanı gömrük xərclərindən azad edilmələri və xaricə çıxış formalarının sadələşdirilməsi məsələlərinə baxılıb müvafiq təkliflərin hazırlanması və aidiyyəti orqanlar qarşısında məsələ qaldırılması1994-cü ilKorlar, Karlar, Əlillər Cəmiyyətləri,Gömrük Komitəsi, müəssisəKorlar, Karlar və Əlillər və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar  cəmiyyətlərinin üzvlərinin bütün muzeylərə pulsuz girişinin təmin edilməsidaimiMədəniyyət və Turizm NazirliyiƏmək kollektivlərinin razılığı ilə kollektivdə işləyən III qrup əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların əmək haqqının (tarif dərəcəsinin) digər işçilərə nisbətən 10-15 faiz, I və II qrup əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların əmək haqqının isə 20-25 faiz artırılmasının təmin edilməsi1994-cü ildən başlayaraqMüəssisə və təşkilatlar5.5. İdman və səhiyyəBütün kateqoriyalardan olan əlillər və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün müalicə-profilaktika müəssisələrinin və apteklərin xidmətindən növbədənkənar istifadənin təmin edilməsi1994-cü ildən başlayaraq daimiSəhiyyə NazirliyiBütün kateqoriyalardan olan əlillər və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün pensiyaya çıxdıqda ya iş yerinin dəyişdirdikdə əvvəllər təhkim olunduqları poliklinikaların xidmətindən istifadə etmək hüquqlarının saxlanılmasıdaimiSəhiyyə NazirliyiƏlillik və onun qarşısının alınmasında irsi xəstəliklərlə mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsi, xüsusi bərpa proqramının hazırlanmasıdaimiSəhiyyə NazirliyiƏlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların kütləvi erkən diaqnostikasının aparılması, xüsusi bərpa proqramı üzrə müalicənin təşkilidaimiSəhiyyə NazirliyiBütün kateqoriyalardan olan əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların müvafiq reabilitasiya vasitələri ilə təmin edilməsidaimiSəhiyyə Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi NazirliyiBakı şəhərində vaxtı ilə bağlanmış surdoloji mərkəzin bərpası və respublikanın digər iri şəhərlərində belə mərkəzlərin açılması, bu mərkəzlərdə işləmək üçün karların mimikasını bilən xüsusi həkim və kiçik tibb personallarının hazırlanması1994-cü ilSəhiyyə NazirliyiZərərli əmək amillərinin təsirini azaltmaq məqsədilə sənaye müəssisələrində psixoloji gərginliyi azaltma otaqlarının, idman meydançalarının yaradılması, idman qurğuları, üzgüçülük hovuzları, sanatoriya- profilaktori-yalar və istirahət evləri, habelə sahələrarası sağlamlıq müəssisələrinin təşkili1994-cü ildən başlayaraqMüəssisə və təşkilatlar,Yerli icra hakimiyyəti orqanlarıMüəssisə və təşkilatlarda, tədris müəssisələrin-də əmək və təlim şəraitinin sanitariya qayda və normalarına, təhlükəsizlik texnikası tələblərinə uyğunlaşdırılması, ağır fiziki əməklə məşğul olan fəhlələrin (xüsusilə, qadınların) sayının və əlverişsiz istehsal amilləri olan iş yerlərinin azaldılması tədbirlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsi1994-cü ildən başlayaraqMüəssisə və təşkilatlarKarlar arasında keçirilən ümumdünya, Avropa yarışlarında kar və zəif eşidən Azərbaycan idmançılarının iştirakının və bu məqsədlə onların xüsusi idman bazalarında hazırlanma-sının, habelə nəqliyyat, ezamiyyə və hazırlıq xərclərinin ödənilməsinin təmin edilməsidaimiGənclər və İdman Nazirliyi, Karlar Cəmiyyəti5.6. TəhsilƏqli və fiziki inkişafında qüsurlar olan məktəbəqədər və məktəbyaşlı uşaqların aşkara çıxarılması, diaqnostikası, təhsil və müalicə müəssisələrinə göndərilməsi işinin təşkili, valideynlərə məsləhət və tövsiyələr verilməsi, köməklik göstərilməsi məqsədilə tibbi-pedaqoji-psixoloji məsləhətxanaların (TPPM) yaradılmasıdaimiTəhsil Nazirliyi,Səhiyyə Nazirliyi,Maliyyə Nazirliyi,Yerli icra hakimiyyəti orqanlarıƏqli və ya fiziki cəhətdən qüsurlu uşaq və yeniyetmələrin peşə hazırlığını təşkil etmək məqsədilə onların oxuduqları xüsusi təhsil müəssisələrində lazımi maddi-tədris bazasının yaradılması, belə müəssisələrin xammal və zəruri avadanlıqlarla, kadrlarla təmin edilməsi, məqsədəuyğun sayılan hallarla peşəməktəblərində həmin uşaqlardan ibarət qrupların təşkil olunması1994-cü ildən başlayaraqTəhsil Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Yerli icra hakimiyyəti orqanlarıFiziki inkişafı qüsurlu uşaqlar üçün məktəblərin maddi-texniki bazasının möhkəmləndiril-məsi və bu məktəblər üçün pedaqoji kadrların hazırlanmasıdaimiTəhsil Nazirliyi,Yerli icra hakimiyyəti orqanları2-8 yaşlı anadangəlmə kar və zəif eşidən uşaqların öz valideynləri ilə təmasda olmaq şərti ilə tərbiyə olunması, eşitmə üzvlərinin bərpası, məktəbə hazırlıq məqsədi ilə respublikanın bütün rayonlarında mövcud uşaq bağçalarının nəzdində belə uşaqlar üçün xüsusi qrupların açılması, onların lazımi surdoloji avadanlıqlar və surdo-pedaqoqlarla təmin olunması1994-cü ilTəhsil Nazirliyi,Səhiyyə Nazirliyi,Yerli icra hakimiyyəti orqanlarıƏqli və ya fiziki inkişafca qüsurlu uşaqların sayı nəzərə alınmaqla, imkan və şərait olan bölgələrdə, xüsusi məktəb və internat məktəb-lərin açılması barədə təkliflərin hazırlanıb respublika hökumətinə təqdim edilməsi1994-1995-ci tədris iliTəhsil Nazirliyi,Səhiyyə Nazirliyi,Yerli icra hakimiyyəti orqanlarıKar və zəif eşidən əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların respublikanın orta ixtisas və ali təhsil məktəblərində təhsil alması üçün lazımi şərait yaradılması və həmin əlillərin Kiyevdə, Moskvada və Sankt-Peterburqda təhsil almaları üçün lazımi maliyyə vəsaiti ayrılması1994-1995-ci tədris ilindənbaşlayaraq daimiTəhsil Nazirliyi,Maliyyə NazirliyiGörməyən və zəif görən məktəbyaşlı uşaqların valideynlərinin arzusu nəzərə alınmaqla onların evdə fərdi təhsil alması üçün lazımi şərait yaradılması, bu qəbildən olan uşaqların kitab, dəftər və başqa dərs vəsaitlərilə təmin edilməsi, kor uşaqlar üçün respublika internat məktəblərinin 9-cu sinfini müvəffəqiyyətlə bitirmiş gənclərin normal şagirdlər üçün nəzərdə tutulmuş məktəblərdə, litseylərdə, kolleclərdə və s. təhsil almasının təşkil edilməsi1994-1995-ci tədris ilindənbaşlayaraqTəhsil NazirliyiYüksək ixtisaslı təcrübəli-daktiloloqların hazırlanması məqsədi ilə Azərbaycan Karlar Cəmiyyətinin nəzdində daimi fəaliyyət göstərən qısa müddətli kurslar açılması və bu kurslarda dərs demək üçün pedaqoji kadrların dəvət olunması məqsədilə maliyyə vəsaitinin ayrılması1994-1995-ci tədris iliTəhsil Nazirliyi,Karlar Cəmiyyəti,Maliyyə NazirliyiKar, kor, zəif görən uşaqlar üçün xüsusi dərsliklərin və dərs vəsaitlərinin vaxtlı-vaxtında çap edilməsidaimiMətbuat və İnformasiya Nazirliyi,Maliyyə NazirliyiƏlil uşaqların evdə tədrisi üzrə 219 №-li orta məktəbin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və bu cür məktəblərin sayının artırılması1994-cü ilTəhsil Nazirliyi,Maliyyə Nazirliyi          Mənbə : http://e-qanun.az/framework/14652
01 Fevral 2019
“Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 15 aprel tarixli 122 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin FərmanıAzərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:“Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 15 aprel tarixli 122 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 4, maddə 231; 2000, № 3 (I kitab), maddə 159; 2008, № 7, maddə 611, № 8, maddə 719, № 10, maddə 896; 2009, № 2, maddə 71, № 12, maddələr 977, 987; 2011, № 7, maddə 633; 2012, № 6, maddə 545; 2014, № 7, maddə 791, № 11, maddə 1408, № 12, maddə 1570; 2015, № 1, maddə 20; 2016, № 6, maddə 1050; 2018, № 10, maddə 2007; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 28 dekabr tarixli 458 nömrəli Fərmanı) 2-ci hissəsinin beşinci abzasına “Vergilər Nazirliyi” sözlərindən sonra “, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti (əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə münasibətdə)” sözləri əlavə edilsin.İlham ƏliyevAzərbaycan Respublikasının PrezidentiBakı şəhəri, 1 fevral 2019-cu il.Mənbə:https://president.az/articles/31751 
31 Yanvar 2019
“İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının QanunuAzərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 16-cı və 27-ci bəndlərini rəhbər tutaraq qərara alır:Maddə 1. “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 7, maddə 572; 2011, № 12, maddə 1089; 2013, № 11, maddə 1318; 2014, № 1, maddə 9, № 7, maddə 777; 2015, № 2, maddələr 74, 96, № 3, maddə 253; 2016, № 2, I kitab, maddə 184, № 3, maddə 416; 2017, № 7, maddə 1290; 2018, № 10, maddə 1961) aşağıdakı məzmunda 14.2-1-ci maddə əlavə edilsin:“14.2-1. Bu Qanunun 14.2-ci maddəsinə uyğun olaraq sığortalı tərəfindən sığortaçıya icbari sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq ödənilən sığorta haqqının 5 faizi “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən yaradılan icbari tibbi sığorta fonduna ödənilir.”.Maddə 2. Bu Qanun 2020-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.İlham ƏliyevAzərbaycan Respublikasının PrezidentiBakı şəhəri, 28 dekabr 2018-ci il.Azərbaycan Prezidentinin Rəsmi internet səhifəsi - www.president.az
16 Yanvar 2019
Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Konvensiyalarından Azərbaycan dilində tərcüməsi olanlar"Əlillərin hüquqları haqqında" Konvensiyanın Fakültativ Protokoluna qoşulmaq barəsində AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUAzərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Əmək Təşkilatının "Kənd təsərrüfatında əməyin təftişi haqqında" 129 saylı Konvensiyasına dair Protokola qoşulması barədə"Sənayedə və ticarətdə əməyin təftişi haqqında" 81 saylı Konvensiyasına və "Sənayedə və ticarətdə əməyin təftişi haqqında" 81 saylı Konvensiyasına dair Protokola qoşulması barədəBeynəlxalq Əmək Təşkilatının "İcbari əməyin ləğv edilməsi haqqında" 105 saylı Konvensiyasına qoşulmaq barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUBeynəlxalq Əmək Təşkilatının "Kişi və qadın işçilər - ailə vəzifələri olan işçilər üçün bərabər imkanlar və bərabər rəftar haqqında" 156 nömrəli Konvensiyasına qoşulmaq barəsində AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASıNIN QANUNUBeynəlxalq Əmək Təşkilatının "Analığın mühafizəsi  haqqında" 1952-ci il Konvensiyasına (yenidən baxılmış) yenidən baxılması haqqında" 183 nömrəli Konvensiyasına qoşulmaq barəsində AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU“Dənizçilərin şəxsiyyət sənədləri haqqında” 185 nömrəli Konvensiyaya (dəyişdirilmiş) qoşulmaq barəsində AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUKonvensiyaların mətnini yükləmək üçün aşağıdakı linkə daxil olunHRCLUB.AZ
15 Yanvar 2019
İCTİMAİ SEKTOR ÜÇÜN MÜHASİBAT UÇOTUNUN BEYNƏLXALQ STANDARTLARININ ÜMUMİ PRİNSİPLƏRİNƏ ƏSASƏN QEYRİ-HÖKUMƏT TƏŞKİLATLARI TƏRƏFİNDƏN MÜHASİBAT UÇOTUNUN APARILMASI QAYDALARIHRclub_mühasibatliq_uçotu_qaydalar_NK_qərar.pdf
08 Yanvar 2019
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun rəsmi layihəsiQanun layihəsilə daha ətraflı tanış olmaq üçün aşağıdakı linkə olun:HRCLUB.AZ.pdf
30 Dekabr 2018
Əmək haqqının rəsmi formada hesablanması artıq onlayn mümkün oldu. Belə ki, hər kəs 2019-cu ildən tətbiq olunacaq qanunvericilik nəzərə alınmaqla öz əmək haqqısını özü rahat formada hesablaya biləcək və ən əsası isə rəsmi olaraq birbaşa Vergilər Nazirliyinin saytına istinadən etməsidir.      Əmək Haqqını Hesabla
28 Dekabr 2018
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının QanunuAzərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 16-cı bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 4, maddə 213; 2001, № 3, maddə 143, № 6, maddə 362, № 11, maddələr 672, 679, № 12, maddə 731; 2002, № 1, maddə 2, № 5, maddə 241, № 6, maddə 328; 2003, № 1, maddələr 9, 23; 2004, № 1, maddə 10, № 2, maddə 57, № 3, maddə 133, № 6, maddə 413, № 7, maddə 505, № 9, maddə 672, № 12, maddə 981; 2005, № 3, maddə 151, № 4, maddə 278, № 7, maddə 560, № 10, maddə 874, № 11, maddə 1001, № 12, maddə 1094; 2006, № 3, maddələr 220, 222, № 5, maddə 385, № 11, maddə 923, № 12, maddələr 1004, 1025, 1030; 2007, № 5, maddələr 401, 437, № 6, maddə 560, № 8, maddə 756, № 11, maddələr 1049, 1053; 2008, № 3, maddə 156, № 7, maddələr 600, 602, № 10, maddə 887, № 11, maddə 960; 2009, № 2, maddə 48, № 5, maddə 294, № 6, maddə 399, № 12, maddələr 949, 969; 2010, № 2, maddələr 70, 75, № 4, maddə 275; 2011, № 1, maddə 11, № 2, maddələr 70, 71, № 6, maddə 464, № 7, maddə 598; 2012, № 11, maddə 1054; 2013, № 2, maddələr 89, 101, № 11, maddə 1268; 2014, № 2, maddə 92, № 10, maddə 1162, № 11, maddə 1339, № 12, maddə 1527; 2015, № 2, maddə 97, № 3, maddə 250, № 6, maddə 680; 2016, № 2 (I kitab), maddələr 190, 201, № 5, maddə 847, № 11, maddə 1767; 2017, № 6, maddələr 1031, 1048; № 12 (I kitab), maddələr 2187, 2189; 2018, № 1, maddə 13, № 6, maddə 1155, № 7 (I kitab), maddələr 1380, 1408) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:1.3-cü maddənin 5-1-ci hissəsinə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:“Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin elektron dövlət qeydiyyatına alınması üçün ərizədə qeyd olunmuş işçilərlə ilk dəfə əmək müqaviləsinin bağlanması elektron informasiya sistemində müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən elektron qaydada təqdim olunan məlumatlar əsasında qeydiyyata alınır.”.2. 7-ci maddəyə aşağıdakı məzmunda 2-2-ci hissə əlavə edilsin:“2-2. “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin elektron dövlət qeydiyyatına alınması üçün ərizədə qeyd olunmuş şəxslərlə əmək münasibətləri həmin Qanunla müəyyən olunmuş qaydada dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, dövlət reyestrindən çıxarış və nizamnamə cəmiyyətin elektron kabinetinə göndərildiyi andan yaranır.”.3. 12-ci maddənin 1-ci hissəsinin “h” bəndində “hissəsi” sözü “və 2-2-ci hissələri” sözləri ilə əvəz edilsin.4. 49-cu maddə üzrə:4.1. 1-ci hissəyə “hissəsi” sözündən sonra “və bu maddənin 1-2-ci hissəsi” sözləri əlavə edilsin.4.2. aşağıdakı məzmunda 1-2-ci və 2-2-ci hissələr əlavə edilsin:“1-2. “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin elektron dövlət qeydiyyatına alınması üçün ərizədə qeyd olunmuş şəxslərlə ilk dəfə bağlanmış əmək müqaviləsi həmin Qanunla müəyyən olunmuş qaydada dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, dövlət reyestrindən çıxarış və nizamnamə cəmiyyətin elektron kabinetinə göndərildiyi andan hüquqi qüvvəyə minir.”;“2-2. Bu maddənin 1-2-ci hissəsi ilə müəyyən olunmuş hallarda elektron informasiya sisteminə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən daxil edilmiş əmək müqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması barədə 1 iş günündən gec olmayaraq sistem vasitəsilə işəgötürənə və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) elektron qaydada məlumat göndərilir.”.4.3. 4-cü hissədən “gücləndirilmiş elektron imza vasitəsi ilə” sözləri çıxarılsın və “işəgötürənə” sözündən sonra “və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma)” sözləri əlavə edilsin.İlham ƏliyevAzərbaycan Respublikasının PrezidentiBakı şəhəri, 28 dekabr 2018-ci il.Mənbə: https://president.az/articles/31420 
26 Dekabr 2018
2019-cu ilin iş vaxtı norması və istehsalat təqvimi təsdiq edilibƏmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Kollegiyasının 25 dekabr 2018-ci il tarixli 12 nömrəli qərarı ilə 2019-cu ilin iş vaxtı norması və istehsalat təqvimi təsdiq edilib.  2019-ci ilin iş vaxtı normasında qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin '”2019-cu ildə Novruz, Ramazan, Qurban bayramları haqqında” 2018-ci il 19 dekabr tarixli 856s nömrəli sərəncamına əsasən 2019-cu ildə  1, 2 yanvar – Yeni il bayramı, 20 Yanvar – Ümumxalq hüzn günü, 8  Mart – Qadınlar günü, 20, 21, 22, 23, 24 mart – Novruz bayramı, 9 May – Faşizm üzərində Qələbə günü, 28 May – Respublika günü, 5,6 iyun – Ramazan  bayramı, 15 İyun – Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş  günü, 26 İyun – Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri  günü, 12,13 avqust – Qurban bayramı,  9 noyabr – Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı günü, 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü iş günləri hesab edilmir.Əmək Məcəlləsinin 105-ci maddəsinin 5-ci hissəsinə və Nazirlər Kabinetinin “2019-cu ildə Novruz, Ramazan, Qurban bayramları haqqında” 2018-cı il 19 dekabr tarixli 856s nömrəli sərəncamına əsasən 2019-cu ildə həftələrarası istirahət günlərinin iş günləri hesab olunmayan bayram günləri ilə üst-üstə düşməsi ilə əlaqədar olaraq beşgünlük iş həftəsində 25, 26 mart, 17 iyun, 11 noyabr tarixləri, altıgünlük iş həftəsində 25 mart tarixi  istirahət günləridir.2019-cu ilin fevral ayı 28 təqvim günündən, il isə 365 təqvim günündən ibarətdir. Əmək Məcəlləsinin 105-1-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlarının, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikasında bələdiyyə üzvlərinin seçkiləri, həmçinin referendum zamanı səsvermə günü seçki (referendum) keçirilən ərazidə iş günü hesab edilmir. Səsvermə günü qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən edilir.Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 211.1-ci və 213-cü maddələrinə əsasən bələdiyyələrin səlahiyyət müddəti 5 ildir. Bələdiyyə seçkilərini Mərkəzi Seçki Komissiyası təyin edir və bələdiyyə seçkilərinin təyin edilməsi barədə qərar onun qəbul edildiyi gündən ən geci 2 gün ərzində kütləvi informasiya vasitələrində rəsmi dərc edilməlidir. 2019-cu ilin iş vaxtı normasının hesablanması məqsədilə rəsmi elan olunanadək şərti olaraq istehsalat təqvimində 2019-cu ilin 27 dekabr tarixi iş günü hesab edilməyən Bələdiyyə seçkiləri günü kimi nəzərə alınır.2019-cu ildə beşgünlük iş həftəsində 242 iş günü (onlardan 9-u bayramqabağı, 1-i səsvermə qabağı iş günü), iş günü hesab edilməyən 103 istirahət günü (onlardan 4-ü iş günü hesab edilməyən bayram günləri ilə üst-üstə düşən), iş günü hesab edilməyən 18 bayram (4-ü istirahət günləri ilə üst-üstə düşən), 1 səsvermə günü və istirahət günü ilə üst-üstə düşən 1 Ümumxalq hüzn günü vardır.2019-cu il üçün 40 saatlıq iş həftəsində iş vaxtının illik norması 1926 saat təşkil edir.Mənbə:http://www.mlspp.gov.az/az/pages/17/39/information/1393 
25 Dekabr 2018
2019-cu il üzrə Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişiklik rəsmi olaraq Vergilər Nazirliyi tərəfindən sual və cavablarla misallar şəklində dərc edildi.Aşağıdakı linkə daxil olaraq ətraflı tanış ola və ya pdf formatında yükləyə bilərsiniz. https://hrclub.az/files/file/documents/document_hrclubaz_255.pdf
23 Dekabr 2018
“Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının QanunuƏtraflı məlumat üçün daxil olun                                                       Mənbə: prezident.az
23 Dekabr 2018
“İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının QanunuAzərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:Maddə 1. “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 8, maddə 1514) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:1.1. 2.0.5-ci maddədə “idarəetməni” sözündən sonra “(işsizlikdən sığorta haqqının hesablanmasına və ödənilməsinə nəzarət üzrə fəaliyyət istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilsin;1.2. 6-cı maddə üzrə:1.2.1. 6.2.1-ci və 6.2.7-ci maddələr ləğv edilsin;1.2.2. 6.2.11-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:“6.2.11. sığorta haqqının hesablanmasını və uçotunu aparmaq, hər rüb üzrə rüb başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq bu barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş formada müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) hesabat vermək, habelə sığorta ödənişi üçün əsas olan sənədlərin və məlumatların qorunub saxlanmasını təmin etmək;”;1.3. 7-ci maddə üzrə:1.3.1. 7.1.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:“7.1.1. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) işsizlikdən sığorta haqqı üzrə məlumat və hesabatlar almaq;”;1.3.2. 7.1.3-cü maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:“7.1.3. işsizlikdən sığorta haqqı üzrə daxilolmaların müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) ilə aylıq, rüblük və illik üzləşdirilməsini aparmaq;”;1.3.3. aşağıdakı məzmunda 7.1.3-1-ci maddə əlavə edilsin:“7.1.3-1. sığortaedənlər tərəfindən bu Qanunun tələblərinə əməl edilməsinin elektron monitorinqini aparmaq, monitorinqin nəticələri barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) məlumat vermək;”;1.4. aşağıdakı məzmunda 7-1-ci maddə əlavə edilsin:“Maddə 7-1. İşsizlikdən sığorta haqqının hesablanmasına və ödənilməsinə nəzarətİşsizlikdən sığorta haqqının hesablanmasına və ödənilməsinə nəzarət, işsizlikdən sığorta haqqı üzrə yaranmış borcların alınması, işsizlikdən sığorta haqqının vaxtında ödənilməməsinə görə faizlərin hesablanması və artıq ödənilmiş işsizlikdən sığorta haqqının qaytarılması Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində vergilər üzrə müəyyən olunmuş qaydada həyata keçirilir.”;1.5. 10.2-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:“10.2. İşsizlikdən sığorta haqqının hesablanmasına və ödənilməsinə nəzarəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) həyata keçirir.”;1.6. 19.0.5-ci maddəyə “müvafiq icra hakimiyyəti orqanının” sözlərindən sonra “müəyyən etdiyi orqanın (qurumun)” sözləri əlavə edilsin;1.7. 23-cü maddədə “25” rəqəmləri “50” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.Maddə 2. Bu Qanun 2019-cu il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.İlham ƏliyevAzərbaycan Respublikasının PrezidentiBakı şəhəri, 30 noyabr 2018-ci il.
21 Dekabr 2018
Neçə müddətdir ki, xeyli müzakirə olunan Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu nəhayət təsdiqləndi...Ərtaflı məlumat üçün daxil olunMənbə: www.prezident.az
10 Dekabr 2018
İstehsalat təqvimindəki uyğunsuzluqlarQeyd edək ki, təsis etdiyimiz www.hrclub.az internet səhifəsi insan resurslarının idarə edilməsi sahəsində bir çox modullar üzrə daha təkmil üsul və metodları daim öyrənir, əmək qanunvericiliyi sahəsində müəyyən araşdırmalar edir, əldə etdiyimiz bilik və informasiyanı heç bir maddi maraq güdmədən dövlət orqanlarında, özəl sektorda, ictimai birliklərdə çalışan insan resursları üzrə mütəxəssislərlə paylaşaraq bu sahənin inkişafına töhfələr verməyə çalışırıq.Əmək qanunvericiliyinin tələblərinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin başlıca fəaliyyət istiqaməti olduğunu nəzərə alaraq iş vaxtının rejimləri üzrə apardığımız araşdırma zamanı qarşılaşdığımız bir neçə problemli məqamları diqqətinizə təqdim etmək istərdik.Bildiyiniz kimi, iş vaxtı rejiminin düzgün tənzimlənməsində, əmək haqqının qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun hesablanmasında respublika üzrə aylıq və illik iş vaxtı normalarının müəyyən edilməsi olduqca vacibdir. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 96.3-cü maddəsinə əsasən  hər il dekabr ayının sonunadək növbəti il üçün normal iş vaxtı üzrə istehsalat təqvimi və iş vaxtının norması Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir. Bu səlahiyyət 29 dekabr 2015-ci il tarixli 91-VQD nömrəli “Əmək Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Nazirliyə verilmişdir və Nazirlik müvafiq kollegiya qərarları ilə hər il növbəti il üçün istehsalat təqvimi və iş vaxtının normasını təsdiq edir. Qərarlarda hər dəfə təkrarlanan aşağıdakı müddəalara diqqəti çəkmək istərdik: “Altıgünlük iş həftəsi olan iş yerlərində 40 saatlıq iş həftəsində çalışan işçilər üçün beşgünlük iş həftəsi üzrə hesablanmış illik iş vaxtı norması tətbiq edilməlidir. İş vaxtının qeydiyyatı (uçotu) dövründə və ya təqvim ili ərzində iş vaxtı saatları iş vaxtı normasına uyğun gəlirsə, ayrı-ayrı aylarda iş vaxtının normal iş vaxtından az və ya çox işlənilməsi halları altıgünlük iş həftəsi cədvəlinə yenidən baxılması üçün əsas ola bilməz.”.Son üç ilin istehsalat təqvimləri üzrə apardığımız hesablama zamanı məlum oldu ki, altıgünlük iş həftəsi üzrə aylıq iş vaxtının norması ilə beşgünlük iş vaxtının norması arasında aylar üzrə fərq vardır (məsələn, 2018-ci il üzrə bu fərq illik norma üzrə 18 saat təşkil edir). Gündəlik tarif maaşının aylıq iş vaxtı normasına əsasən müəyyən olunduğunu nəzərə alsaq, altıgünlük iş həftəsində işləyən işçilər hər ay öz iş saatlarına uyğun olaraq çalışmalarına baxmayaraq, beşgünlük iş vaxtının norması tətbiq edildiyi üçün ay sonunda ya artıq saatlara görə əlavə ödəniş almalı, ya da normaya çatmayan əksik saatlara görə az əmək haqqı almalıdırlar. Bu da öz növbəsində işçilərin hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına və işçilər arasında ayr-seçkiliyin yaranmasına səbəb olur. Bundan başqa qeyd olunmalıdır ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin adıçəkilən kollegiya qərarları “Normativ Hüquqi Aktlar haqqında” Konstitusiya Qanununa müvafiq olaraq normativ hüquqi akt (dövlət orqanının səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlər üzrə həmin dövlət orqanı tərəfindən qəbul edilmiş, hamı üçün məcburi davranış qaydalarını əks etdirən, qeyri-müəyyən subyektlər dairəsi üçün və dəfələrlə tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulmuş müəyyən formalı rəsmi sənəd) hesab edilir və  həmin Qanunun 85.2-ci maddəsinin tələbinə əsasən yalnız Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin elektron variantında (www.huquqiaktlar.gov.az) dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.Lakin 2015-ci ildən hazıradək adıçəkilən kollegiya qərarlarının heç biri Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməmişdir. Bu xüsusat isə həmin qərarların hüquqi qüvvəsinin olmadığını deməyə əsas verir.Yuxarıda göstərilənlər nəzərə alınaraq, iş yerlərində iş rejiminin işçilər arasında ayrı-seçkiliyə yol verilmədən düzgün tənzimlənməsini təmin etmək məqsədilə, 2019-cu ilin istehsalat təqvimi hazırlanarkən altıgünlük iş həftəsi olan iş yerlərində beşgünlük iş həftəsi üzrə hesablanmış illik iş vaxtı normasının tətbiq edilməsinə dair imperativ normanın Kollegiya qərarına daxil edilməməsini, eyni zamanda həmin Kollegiya qərarının normativ hüquqi akt kimi Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün tədbir görülməsini təklif edirik.Orxan Quliyev HRclub.az saytının təsisçisi
27 Noyabr 2018
“Büdcə təşkilatlarının, dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərin, büdcədənkənar dövlət fondlarının, səhmlərinin (paylarının) 30 faizi və ya daha artıq hissəsi dövlətə məxsus olan təsərrüfat cəmiyyətlərinin illik maliyyə fəaliyyəti haqqında məlumatlarının, o cümlədən dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid olan informasiyanın internet informasiya ehtiyatlarında hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra, müvafiq olaraq sonrakı ilin aprel ayının 30-dan gec olmayaraq açıqlamalıdırlar.Qaydası və Formalar aşağıdakı linkdə : https://cabmin.gov.az/az/document/3151/ 
HRclub.az
TEL: +994552200822
site by